Policies

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

 • วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและค้นคว้าวิชาแพทย์ บทความฟื้นวิชา การบรรยายพิเศษ รายงานผู้ป่วย โรคที่น่าสนใจ เป็นต้น

 • กองบรรณาธิการวารสาร ยินดีรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน จากบุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ในสาขาวิชาด้านการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสาธารณสุข เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

 • การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

 • ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่เรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง

 • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารไปเผยแพร่ทางการค้าก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้นิพนธ์

 

ISSN

 • ISSN: 0858-6632 (Print)

 • E-ISSN: 2697-4118 (Online)

 

กระบวนการพิจารณา

 • บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

 

กำหนดออก (Publication Frequency)

ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)

 • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน

 • ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม

 • ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม

 

ภาษา

 • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ