ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

2018-12-04

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออน์ไลน์หรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป