ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2567

2024-05-09

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2567 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออน์ไลน์, ผ่านทาง E-Mail : udh.medicaljournal@gmail.com หรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป