รายงานผลการศึกษาผู้ป่วยเรื่อง: การบูรณะฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟันด้วยการปักเดือยฟันสำเร็จรูปร่วมกับการทำครอบฟันเซรามิกพร้อมปรับรูปร่างของฟัน

ผู้แต่ง

  • ภัทริน ผลเจริญ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

คำสำคัญ:

เดือยฟันสำเร็จรูป, ครอบฟันเซรามิกล้วน, รูปร่างของครอบฟัน, ฟันหน้า, ความสวยงาม, ฟันสีคล้ำ

บทคัดย่อ

ฟันที่มีสีคล้ำหรือมีการเปลี่ยนสีเกิดได้จากหลายปัจจัย การรักษารากฟันมาแล้วเป็นเวลานานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฟันมีสีคล้ำมากกว่าเดิม หากเกิดกับฟันหน้าหรือบริเวณที่ต้องการความสวยงาม อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ ในฟันที่ผ่านการรักษารากฟันมา นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว ความแข็งแรงก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน ดังนั้นการบูรณะฟันด้วยครอบฟันร่วมกับเดือยฟันและก่อแกนฟัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันได้เป็นอย่างดี โดยทันตแพทย์ควรให้ความสำคัญในการสร้างรูปร่างของสิ่งบูรณะให้ถูกต้อง เพื่อให้การรักษาเกิดความสำเร็จยาวนาน

            บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 49 ปี ที่มาพบทันตแพทย์เนื่องจากฟันหน้าบนที่ผ่านการรักษารากมามี      สีคล้ำและไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่มั่นใจเวลายิ้มเห็นฟัน จากการตรวจในช่องปากพบว่าฟันซี่ 12, 11 และ 21 มีวัสดุอุดเก่า     ขนาดใหญ่ ครอบคลุมหลายด้าน โดยทั้ง 3 ซี่ผ่านการรักษารากฟันมานานกว่า 5 ปี และไม่มีอาการใดๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าฟันซี่ 12 บิดเก มีด้านไกลกลางซ้อนทับกับซี่ 13 ทำให้เห็นซี่ 13 ไม่เต็มซี่ จึงวางแผนการรักษาโดยบูรณะทั้ง 3 ซี่ ด้วยการปักเดือยฟันสำเร็จรูปคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้ว ร่วมกับการบูรณะด้วยครอบฟันเซรามิกล้วน โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปร่าง ความยาว ขนาดและแนวฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาความสวยงามที่มี หลังการบูรณะฟันพบว่า ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ดี ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น และมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Sulieman M. An overview of tooth discoloration extrinsic: intrinsic and internalized stain. Dent Update 2005; 321(8): 463-464.
2. Tredwin CJ, Scully C, Bagan-Sebastain J-V. Drug-induced Disorders of teeth. J Dent Res 2005; 84: 596-601.
3. Valera MC, Camargo CH, Cavallo CA. Effectiveness of Carbamide peroxide and Sodium perborate in non-vital discolor teeth. J Appl Oral Sci 2009; 17(3): 254-261.
4. ทันตแพทย์หญิงวิชุลดา พุนทิกาพัทร์. การบูรณะฟันแบบไร้โพสต์. วารสารชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย. 2018; 13(2): 9-11.
รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์, ผศ.ทญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน์, ผศ.ทพ.โชติรส คูผาสุข, รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร. การบูรณะฟันที่ผ่านการรักษาราก. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: แสงแดด; 2012
6. Schwartz RS, Robbins JW. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: a literature review. J Endod 2004;30(5):289-301.
7. Shillingburg HT, Hobo S, Arhitsett LD. Fundamentals of fixed Prosthodontics. 3rd ed. Chicago: Quhtessence; 1997.
8. Manning K.E, Yu. DC, Yu. HC, Kwan EW. Factors to consider for predictable post and core build-ups of endodontically treated teeth part II: Clinical application of basic concepts. I can Dent Asso 1995; 61: 696-707.
9. Stern N, Hirshfeld Z. Principles of preparing endodontically treated teeth for dowel and core restorations. J Prosthet Dent 1973; 30: 162-165.
10. Goodacre CJ, Spolnik KJ. The prosthodontic management of endodontically treated teeth: a literature review. J Prosthodont 1995; 4: 51-53.
11. Fuss Z, Metzger Z. The unpredictability of seal after post space preparation: a fluid transport study. J Endod 2001; 27: 292-295.
12. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 2nd ed. St Louis: Mosby; 1995. p.278-283.
13. Ichikawa Y, Akagawa Y, Nikai H, Tsuru H. Tissue compatibility and stability of a new zirconia ceramic in vivo. J Prosthet Dent 1992; 68: 322-326.
14. Plotino G, Grande NM, Bedini R, Pameijer CH, Somma F. Flexural properties of endodontic posts and human root dentin. Dent Mater 2007; 23: 1129-1135.
15. Chuang S-F, Yaman P, Herrero A, Dennison JB, Chang C-H. Influence of post material and length on endodontically treated incisors: an in vitro and finite element study. J Prosthet Dent 2010; 104(6): 379-388.
16.Sirimai S, Riis DN, Morgano SM. An in vitro study of the fracture resistance and the incidence of vertical root fracture of pulpless teeth restored with six post-and-core systems. J Prosthet Dent 1999; 81: 262-269.
17. Van Dijken JW. All-ceramic restorations: classification and clinical evaluations. Compend Contin Educ Dent 1999; 20: 1115-1132.
18. Zeng K, Oden A, Rowcliffe D. Flexure tests on dental ceramics. Int J Prosthodont 1996; 9: 434-439.
19. Arwatchanakan S. Dental ceramics. J Dent Assoc Thai 2008; 58: 263-269.
20. El-Mowafy O, Brochu JF. Longevity and clinical performance of IPS-Empress ceramic restorations-a literature review. J Can Dent Assoc 2002; 68: 233-237.
21. Raigrodski AJ, Chiche GJ, Potiket N, Hochstedler, JL., Mohamed, Shawky E, Billiot, Susan, et al. The efficacy of posterior three unit zirconium-oxide-based ceramic fixed partial dental prostheses: a pro spective clinical pilot study. J Prosthet Dent 2006; 96: 237-244.
22. Löe H, Von der Fehr FR, Schiött CR. Inhibition of experimental caries by plaque prevention: the effect of chlorhexidine mouthrinses. Scand J Dent Res 1972; 80(1): 1-9.
23. Löe H, Theilade E, Jensen SB. Experimental gingivitis in man. J Periodontol 1965; 36: 177-187.
24. Stamatacos C, Simon JF. Cementation of indirect restorations: an overview of resin cements. Compend Contin Educ Dent 2013; 34(1): 42-46.
25. Simon JF, Darnell LA. Considerations for proper selection of dental cements. Compend Contin Educ Dent 2012; 33(1): 28-38.
26. Pegoraro TA, da Silva NR, Carvalho RM. Cements for use in esthetic dentistry. Dent Clin North Am 2007; 51(2): 453-471.
27. Sedgley CM, Messer HH. Are endodontically treated teeth more brittle?. J Endod 1992; 18(7): 332-325.
28. Papa J, Cain C, Messer HH. Moisture content of vital vs endodontically treated teeth. Endod Dent Traumadol 1994; 10(2): 91-93.
29. Rivera EM, Yamauchi M. Site comparisons of dentin collagen cross-links from extracted human teeth. Arch oral biol 1993; 38(7): 541-546.
30. Tait CM, Ricketts DN, Higgins AJ, Restoration of the root-filled tooth: pre-oparative assessment. Br Dent J 2005; 198(7): 395-404.
31.Jeeraphat J, Amara M. Restoration of endodontically treated teeth: concept and consideration. J Thai Oper Dent 2007; 4(1): 10.
32. Mentink AG, Meeuwissen R, Kayser AF, Mulder J. Survival rate and failure characteristics of the all metal post and core restoration. J Oral Rehabil 1993; 20(5): 455-461.
33. Schwartz RS, Robbins JW. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: a literature review. J Endod 2004; 30(5): 289-301.
34. Akkayan B, Gulmez T. Resistance to fracture of endodontically treated teeth restores with different post systems. J Prosthet Dent 2002; 87(4): 431-437.
35. Fokkinga WA, Kreulen CM, Vallittu PK. A structured analysis of in vitro failure loads and failure modes of fiber, metal and ceramic post and core systems. Int J Prosthodont 2004; 17(4): 476-482.
36. Goldstein RE. Principles, communications, treatment methods. Esthetics in Dentistry. 2nd ed. Hamilton: Decker; 1998. P.123-132.
37. Blatz MB. Long-term clinical success of allceramic posterior restorations. Quintessence Int 2002; 33(6): 415-426.
38. Leon H. Ingot Selection for Predictable IPS e.max® Restorations. Inside Dental Technology. 2013; 4(9).
39. Winter, Robert. How to restore severely discolored teeth. Spear: Scottsdale; 2018.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-30