คณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


บรรณาธิการ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รองบรรณาธิการ
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช มหาวิทยาลัยทักษิณ

กองบรรณาธิการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เดช สารการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เหล่าสุภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มิตกิตติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล

กองบรรณาธิการ (ด้านภาษา)
อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ


มหาวิทยาลัยทักษิณ


กองจัดการ
 
นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา