วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (Health Science Journal of Thailand) เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางแพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาลศาสตร์ (Nursing) สาธารณสุขศาสตร์ (Health professions) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตามรายละเอียดสำหรับสาขาย่อยของวารสารในฐานข้อมูล TCI

ISSN 2773-8817 (เลขใหม่)

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  (Journal of Health Science, Thaksin University: ชื่่อเดิม)
ISSN 2697-5807 (เลขเดิม)

 

เพจวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

2021-12-29

สามารถกดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ : Health Science Journal of Thailand
https://www.facebook.com/Health-Science-Journal-of-Thailand-108294935059413

**กองจัดการวารสาร: นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์

โทรศัพท์ 08 1540 7304 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7242
#Health Science Journal of Thailand

Vol. 6 No. 1 (2024): January - March

Published: 2024-01-24

Development of Star Excursion Balance Test Kit

Sompiya Somthavil, Onuma Boonyarom

10-17

Effectiveness of the Essential Oil from Green Peels of Kaffir Lime Fruits and Coconuts to Repel Mosquitoes

Sittiporn Pettongkhao, Praweena Kaewdaungdee, Parichat Nualsaard, Onusa Thipaksorn

75-82

View All Issues