วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (Health Science Journal of Thailand) เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางแพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาลศาสตร์ (Nursing) สาธารณสุขศาสตร์ (Health professions) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตามรายละเอียดสำหรับสาขาย่อยของวารสารในฐานข้อมูล TCI) https://drive.google.com/file/d/1nyC3USWZkMuXpR5rUU3rX7VBSISMeJUx/view

ISSN 2773-8817 (เลขใหม่)

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  (Journal of Health Science, Thaksin University: ชื่่อเดิม)
ISSN 2697-5807 (เลขเดิม)

 

เพจวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

2021-12-29

สามารถกดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ : Health Science Journal of Thailand
https://www.facebook.com/Health-Science-Journal-of-Thailand-108294935059413

**กองจัดการวารสาร: นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์

โทรศัพท์ 08 1540 7304 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7242
#Health Science Journal of Thailand

ประกาศ วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

2021-09-30

อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
https://drive.google.com/file/d/1-sa12x7Xda0FT6h69XHwJJvCw7n-i4AS/view

*** อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ เก็บเมื่อได้ตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสาร***
ประกาศเก็บค่าธรรมเนียม1.jpg

Vol. 5 No. 1 (2023): January - March 2023

View All Issues