วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (Health Science Journal of Thailand) เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางแพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาลศาสตร์ (Nursing) สาธารณสุขศาสตร์ (Health professions) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตามรายละเอียดสำหรับสาขาย่อยของวารสารในฐานข้อมูล TCI) https://drive.google.com/file/d/1nyC3USWZkMuXpR5rUU3rX7VBSISMeJUx/view

ISSN 2773-8817 (เลขใหม่)

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  (Journal of Health Science, Thaksin University: ชื่่อเดิม)
ISSN 2697-5807 (เลขเดิม)

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

2022-06-10

ขอเชิญส่งผลงานเข้าการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research and Innovation) ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบ Onsite เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference2022.tsu.ac.th (phone) ผู้ประสาน : รานี ซุ่นเซ่ง 08-1540-7304 , 08-9879-8395

เพจวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

2021-12-29

สามารถกดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ : Health Science Journal of Thailand
https://www.facebook.com/Health-Science-Journal-of-Thailand-108294935059413

**กองจัดการวารสาร: นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์

โทรศัพท์ 08 1540 7304 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7242
#Health Science Journal of Thailand

Vol. 4 No. 3 (2022): July - September 2022

Published: 2022-07-29

Editorial

Assoc. Prof. Dr. Bhunyabhadh Chaimay

Driving Mechanism System and Paradigm of Teenage Pregnancy Prevention

Jirungkoon Nuttharungsri, Tasa Chaiwannawat, Pimkanabhon Trakooltorwong, Sutantip Jaruwatchareewong

74-82

Municipal Waste Management at the Source of Municipalities in Trang Province

Salee Incharoen, Kamonrat Nunkong, Wilawan Sipon, Suphatra Jaimoa, Vasuton Tanvatanakul, Koolarb Rudtanasudjatum

32-42

View All Issues