Announcements

ขอเชิญส่งผลงานเข้าการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565

2022-06-10

ขอเชิญส่งผลงานเข้าการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research and Innovation) ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบ Onsite เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference2022.tsu.ac.th (phone) ผู้ประสาน : รานี ซุ่นเซ่ง 08-1540-7304 , 08-9879-8395

เพจวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

2021-12-29

สามารถกดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ : Health Science Journal of Thailand
https://www.facebook.com/Health-Science-Journal-of-Thailand-108294935059413

**กองจัดการวารสาร: นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์

โทรศัพท์ 08 1540 7304 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7242
#Health Science Journal of Thailand

ประกาศ วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

2021-09-30

อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
https://drive.google.com/file/d/1-sa12x7Xda0FT6h69XHwJJvCw7n-i4AS/view

*** อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ เก็บเมื่อได้ตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสาร***
ประกาศเก็บค่าธรรมเนียม1.jpg

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564

2021-07-02

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (Health Science Journal of Thailand) ผ่านการรับรองคุณภาพของฐาน TCI วารสารกลุ่มที่ 1 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 และส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้