Editorial

Authors

  • Assoc. Prof. Dr.Bhunyabhadh Chaimay

Abstract

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Journal of Health Science, Thaksin University) ฉบับปฐมฤกษ์ฉบับนี้เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิชาการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ 2) เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัย หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมศาสตร์ทางแพทยศาสตร์ (Medicine) พยาบาลศาสตร์ (Nursing) สาธารณสุขศาสตร์ (Health professions) หรือสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของทุกปี

สำหรับเนื้อหาในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับนี้ มีบทความที่เผยแพร่ตีพิมพ์จำนวน 6 บทความ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะความผิดปกติของไขมันในเลือดและกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก การเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิร่างกาย และการลดจำนวนอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งล้วนเป็นบทความที่มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจในบริบทที่หลากหลาย

ท้ายนี้ ในนามของบรรณาธิการและตัวแทนกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ใคร่ขอขอบคุณผู้ส่งบทความที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาวารสารฯ ฉบับปฐมฤกษ์นี้ และขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฉบับถัดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-09-11

How to Cite

1.
Chaimay APD. Editorial. Health Sci J Thai [Internet]. 2019 Sep. 11 [cited 2023 Dec. 4];1(1):-. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT/article/view/215828