Publication Ethics

จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

1. จริยธรรมของบรรณาธิการ (Editor-in-chief)

1) บรรณาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคุณภาพบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร โดยพิจารณาบทความจากความสอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของวารสารเป็นหลัก รวมถึงพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเป็นกลาง และไม่มีอคติหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ

2) บรรณาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

3) บรรณาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกที่มีความน่าเชื่อถือ และหากพบว่ามีการคัดลอกผลงานทางวิชาการ บรรณาธิการจะต้องหยุดพิจารณาบทความและติดต่อผู้เขียนบทความเพื่อขอคำชี้แจงและนำไปประกอบการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

4) บรรณาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) หรือผู้ประเมินบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีความเชี่ยวชาญตามสาขาและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ รวมถึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบรรณาธิการ

5) บรรณาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer)

6) บรรณาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้เสรีภาพแก่ผู้เขียนบทความในการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชา และคงไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความและไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

7) บรรณาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับรองคุณภาพของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

8) บรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสารและพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

9) บรรณาธิการต้องยึดมั่นในหลักการความโปร่งใส ไม่ดำเนินการเผยแพร่บทความที่มี conflict of interest

10) บรรณาธิการควรเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความชี้แจงและอุทธรณ์ได้ ในกรณีที่ผู้เขียนบทความมีความคิดเห็นแตกต่างจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

2. จริยธรรมของผู้เขียนบทความ (Author)

1) ผู้เขียนบทความต้องตรวจสอบและจัดพิมพ์บทความต้นฉบับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสารอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2) ผู้เขียนบทความต้องไม่กระทำการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง หากมีการนำข้อความและข้อมูลของผลงานอื่นมาใช้ในบทความ ผู้เขียนต้องระบุอ้างถึงแหล่งที่มาข้อมูลหรือผลงานให้ครบถ้วน

3) ชื่อผู้เขียนบทความที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนี้จริง

4) ผู้เขียนบทความต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขบทความตามคำแนะนำให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารและตามมาตรฐานทางวิชาการ

5) ผู้เขียนบทความได้อ่านและยินยอมก่อนส่งบทความมายังวารสาร ยินยอมให้มีการเผยแพร่บทความฉบับสุดท้าย และยินยอมที่จะรับผิดชอบในผลงานที่ส่งมายังวารสาร

6) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น หากพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว

7) ผู้เขียนบทความต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำวิจัย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในบทความต้นฉบับ

3. จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer)

1) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญตามสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธบทความเพื่อการตีพิมพ์ด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักวิชาในสาขานั้น ๆ โดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัวและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ

2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับประเมินบทความควรส่งผลการประเมินภายในเวลาที่กำหนด หากทราบว่าตนเองไม่สามารถประเมินบทความได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ควรแจ้งบรรณาธิการโดยทันที

3) ผู้ทรงคุณวุฒิควรประเมินบทความด้วยความเป็นธรรมและปราศจากอคติ การวิพากษ์วิจารณ์โดยความชอบ/ไม่ชอบส่วนตัว ผู้ทรงคุณวุฒิควรแสดงความเห็นของตนอย่างชัดเจน คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิควรละเอียดและสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ผู้เขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนต่อไปได้แม้ว่าบทความนั้นจะมีคุณภาพไม่ดีและถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ก็ตาม

4. จริยธรรมการวิจัยในคน

หากผลงานของผู้เขียนบทความวิจัย มีการศึกษาวิจัยและการทดลองวิจัยในคน โดยผลการศึกษาและทดลองอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มทางสังคมที่มีความเปราะบาง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงต่ออันตรายทั้งในเชิงร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเลือกปฏิบัติจากในคนสังคม ผู้เขียนบทความต้องแนบเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มาพร้อมกับบทความต้นฉบับ รวมถึงระบุรหัสการรับรองจริยธรรมการวิจัยลงในบทความต้นฉบับด้วย

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 มกราคม 2567