Contact

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7 เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เวลาทำการ: 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์. 0-2613-3120-2, 0-2223-3757, 063-398-0410, 087-756-5491
โทรสาร. 0-2224-1376

Principal Contact

ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Phone 0-2613-3120

Support Contact

พรพรรณ สังเกตุการณ์
Phone 0-2613-3120, 063-398-0410, 087-756-5491