About the Journal

เป้าหมายและขอบเขต

วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความรับเชิญของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และนักวิชาการทั่วไป โดยวารสารเปิดรับผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอบเขตสาขาผลงานทางวิชาการที่รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหสาขาวิชาที่บูรณาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์เข้ากับวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลงานทางด้านวิชาการจากการดำเนินงานโครงการวิจัยหรืองานจ้างที่ปรึกษาผ่านสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้แก่

 • สาขาการเกษตร พัฒนาชนบท หรือพัฒนาเมือง
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาขาการวิจัยและการประเมินผล
 • สาขาการประปาและสุขาภิบาล
 • สาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขามาตรฐานคุณภาพ
 • สาขาการประชาสัมพันธ์
 • สาขาการคมนาคมขนส่ง
 • สาขาการพัฒนาองค์กร
 • สาขาการท่องเที่ยว
 • สาขาอุตสาหกรรม
 • สาขาสาธารณสุข
 • สาขาการศึกษา
 • สาขาประชากร
 • สาขากฎหมาย
 • สาขาพลังงาน
 • สาขาการเงิน
 • และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ

วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแต่ละขั้นตอนโดย

 1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสาร ต้องไม่เคยเผยแพร่ในรูปแบบใดมาก่อน ต้องมีความซ้ำเนื้อหาบทความไม่เกิน 10% วัดจากการตรวจสอบผ่านโปรแกรม Copycatch บนระบบ ThaiJO และจะต้องไม่นำส่งไปยังวารสารอื่นจนกว่าจะได้รับทราบผลหากไม่ผ่านการพิจารณาหรืออนุมัติให้ยุติการพิจารณาจากบรรณาธิการ
 2. กองบรรณาธิการตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
 3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการส่งบทความเพื่อพิจารณากลั่นกรองต่อไป บรรณาธิการจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่านขึ้นไป เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ (Double-Blind Process) เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรจะตีพิมพ์ในวารสารสังคมวิจัยและพัฒนาหรือไม่ หรือควรที่จะส่งให้กับผู้เขียนบทความนำกลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
 4. การยอมรับบทความเป็นสิทธิของบรรณาธิการ และบรรณาธิการของสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้บทความ และอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข เพิ่มเติม หรือพิมพ์ใหม่

กำหนดการออกวารสาร 4 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ : วารสารสังคมวิจัยและพัฒนาไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 มกราคม 2567