About the Journal

เป้าหมายและขอบเขต

วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความรับเชิญ ของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และนักวิชาการทั่วไป โดยวารสารเปิดรับผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอบเขตสาขาผลงานทางวิชาการที่รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ อาทิ สาขากฎหมาย สาขาการศึกษา สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาการพัฒนาเมือง สาขาการพัฒนาองค์กร สาขาการเงิน สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาประชากร สาขาการวิจัยและการประเมินผล สาขาการท่องเที่ยว ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ สาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพลังงาน สาขาสาธารณสุข สาขามาตรฐานคุณภาพด้าน ISO 9001 สาขาการประปาและสุขาภิบาล สาขาการคมนาคมขนส่ง สาขาอุตสาหกรรม ตลอดจนสหสาขาวิชาที่บูรณาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์เข้ากับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผลงานทางด้านวิชาการจากการดำเนินงานโครงการวิจัยหรืองานจ้างที่ปรึกษาผ่านสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ 

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ

วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแต่ละขั้นตอนโดย

  1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสาร ต้องไม่เคยเผยแพร่ในรูปแบบใดมาก่อน และจะต้องไม่นำส่งไปยังวารสารอื่นจนกว่าจะได้รับทราบผลหากไม่ผ่านการพิจารณาหรืออนุมัติให้ยุติการพิจารณาจากบรรณาธิการ
  2. กองบรรณาธิการตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
  3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการส่งบทความเพื่อพิจารณากลั่นกรองต่อไป บรรณาธิการจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่านขึ้นไป เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ (Double-Blind Process) เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรจะตีพิมพ์ในวารสารสังคมวิจัยและพัฒนาหรือไม่ หรือควรที่จะส่งให้กับผู้เขียนบทความนำกลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
  4. การยอมรับบทความเป็นสิทธิของบรรณาธิการ และบรรณาธิการของสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้บทความ และอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข เพิ่มเติม หรือพิมพ์ใหม่

กำหนดการออกวารสาร

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ISSN: 2651-1142 (Print)

ISSN: 2672-9938 (Online)

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ : วารสารสังคมวิจัยและพัฒนาไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์