บทบรรณาธิการ

Authors

  • สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-31

How to Cite

เลิศไพฑูรย์ ส. (2018). บทบรรณาธิการ. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD), 1(1), v-vi. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/article/view/157483