Culture of Family Building

Authors

  • Veeravit Kongsak National Defense College Alumni Think Tank

Keywords:

socialization, family building, complete human, active citizens

Abstract

เอกสารฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการซึ่งมีวัตถุประสงค์ ศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเฉพาะปัจจัยด้านครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการพัฒนาคน ไปสู่การเป็น "พลเมืองเข้มแข็ง" (active citizens) ที่พึงปรารถนาในอนาคต

สังคมไทยในอดีตมีระบบการกล่อมเกลาทางสังคมจากครอบครัวที่ดี ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี จึงมีคุณธรรมที่ควบคุมความคิด และจริยธรรมที่ควบคุมความประพฤติให้ดำรงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก้าวร้าว และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้พ่อแม่ต้องใช้เวลาหาเลี้ยงชีพมากกว่าการกล่อมเกลานิสัยลูก

การกล่อมเกลาทางสังคมจากพ่อแม่นี้ เป็นพื้นฐานของการสร้างพลเมืองดีที่สำคัญ เพราะคุณภาพของมนุษย์ต้องเกิดจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์จนถึงวัยที่ก้าวออกจากอ้อมอกพ่อแม่ไปสู่โลกกว้าง เพื่อให้สถาบันทางสังคม ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนา ชุมชน กลุ่มกลุ่มวิชาชีพ และสื่อมวลชน ร่วมกันกล่อมเกลาให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สามารถเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศได้  ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ จึงกำหนดให้สถาบันทางสังคมร่วมกันปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ปฐมวัย โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้พ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์

จากการศึกษาพบว่า ประเทศญี่ปุ่นมีประเพณีการสร้างครอบครัวและบุตรเฉพาะเมื่อมีความพร้อมในวัยที่บรรลุนิติภาวะแล้ว มีฐานะทางเศรษฐกิจพอที่จะดูแลบุตร และมีเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง จึงสามารถกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีด้วยวัฒนธรรมพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยตนเองในปฐมวัย  เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีคิดถึงผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการให้ครอบครัวสร้างวินัยในตนเองจนเป็นพลังในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นพลเมืองดี โดยรัฐให้การสนับสนุน

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสร้างพลังของสังคม ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย จึงควรร่วมกันศึกษาวัฒนธรรมการสร้างครอบครัวของญี่ปุ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีบุตรเมื่อถึงวัยอันสมควรและมีความพร้อมที่จะดูแลลูกด้วยตนเอง โดยรัฐให้การสนับสนุนตามสมควร ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมการสร้างครอบครัวของคนไทย ให้กลับมาเป็นพื้นฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สามารถเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของชาติได้อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมล แสงทองศรีกมล. (2547). คนญี่ปุ่นเขาเลี้ยงลูกกันอย่างไร. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562,จาก

https://www.bangkokhealth.com/index.php/health/health-year/children/169-

%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B

%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%

E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8

%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%

E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. (2561). การสร้างคนดีสู่สังคม. กรุงเทพมหานคร.

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. (2561). พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา. กรุงเทพมหานคร.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สืบค้นเมื่อ

วันที่ 5 มีนาคม 2562,จากhttps://www.cca.chula.ac.th/protocol/organizationsindividuals.html

บุญชู ตันติรัตนสุนทร. (2558). ลักษณะพื้นฐานของคนและสังคมญี่ปุ่น. วารสารเศรษฐกิจและธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น,

(เดือนสิงหาคม 2015), 1-5. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562,จาก

https://ba.tni.ac.th/2015/upload/files/R&D/Aj_Boonchu%2013_11_2558.pdf

พระมหาพยุงศักดิ์ ธมมวิสุทธิเมธี (โสภาสาย). (2556). การศึกษาวิเคราะห์มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวพุทธปรัชญา. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณ์ราชวิทยาลัย.

ยุพา คลังสุวรรณ. (2542). แนวคิดระบบครอบครัวญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

วีรวิท คงศักดิ์. (2553, 27 กรกฎาคม 2553). การกล่องเกลาทางสังคม. โพสต์ทูเดย์.

วีรวิท คงศักดิ์. (2554, 21 มีนาคม 2554). การกล่อมเกลาทางสังคมของคนญี่ปุ่น. โพสต์ทูเดย์.

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2559). 70 คุณธรรมนำประชา. กรุงเทพมหานคร.

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2559). เทิด 9 เกล้า ปกเกศ. กรุงเทพมหานคร.

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2562). โครงการ 1,000 วันมหัศจรรย์. กรุงเทพมหานคร.

สิงห์ม่วง 53.5. (2553). โสเครติส (Socrates). สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562, จาก

https://oknation.nationtv.tv/blog/piya88/2010/09/12/entry-1

สิทพันธ์ พุทธหุน. (2541). แนวการศึกษารัฐศาสตร์ (PS.701). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์. (2549). ตามรอยบาทพระราชชนนี. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน.

Downloads

Published

2019-09-03

How to Cite

Kongsak, V. (2019). Culture of Family Building. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD), 1(3), 28–42. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/article/view/186989