การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านเภสัชสนเทศ ตามบริบทไทยแลนด์ 4.0

ผู้แต่ง

  • สุภาพ วงศ์วัฒนวุฒิ -

บทคัดย่อ

ประเทศไทยอยู่ในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อหลาย ครั้ง ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษที่ 21 หากประเทศไทยไม่มีการกำหนด วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนไม่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านการปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนอย่างจริงจัง ประเทศไทยอาจจะประสบกับสภาวะเสื่อมถอยจากประเทศในโลกที่สองใน ปัจจุบันนี้เป็นประเทศในโลกที่สามในอนาคตก็เป็นได้ แต่หากดำเนินการปฏิรูปสำเร็จจะทำให้ประเทศไทย สามารถก้าวไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง”

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และความต้องการพัฒนาความรู้ทางเภสัชสนเทศ ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ของเภสัชกรที่ให้บริการเภสัชสนเทศ ตามบริบทไทยแลนด์ 4.0  โดย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของเภสัชกรที่ให้บริการเภสัชสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาคือ เภสัชกร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร

ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้กระบวนการเภสัชสนเทศที่สามารถใช้ในการจัดการความรู้  ได้แก่

1)  ปรับปรุงปัญหา 2) ด้านภาวะผู้นำในการจัดการความรู้ 3) ด้านวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความรู้ 4) ด้านเทคโนโลยีในการจัดการความรู้  ข้อเสนอแนะทั่วไป คือ ควรเผยแพร่แนวทางกาวทางการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นและมีการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการนำแนวทางจัดการความรู้ไปใช้ รวมทั้งควรมีการวิจัยเพื่อสร้างยุทธศาสตร์อื่น ๆ ในองค์กรเพิ่มเติม

คำสำคัญ ; การจัดการความรู้, เภสัชสนเทศ, ไทยแลนด์ 4.0

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23