คุณภาพยาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์ ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10

ผู้แต่ง

  • กนกวรรณ มุจรินทร์ -

บทคัดย่อ

ยาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta-blocker) ที่นำมาใช้รักษาความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และใช้รักษาภาวะที่เกี่ยวกับหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตอื่น ๆ นอกจากนั้นยังนำมาใช้เพื่อลดความรุนแรงและความถี่ของอาการปวดไมเกรน ซึ่งมีขายในร้านขายยา และในฐานข้อมูลของประเทศมีขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 23 ผู้ผลิต 50 เลขทะเบียน แต่ยังไม่มีการควบคุมคุณภาพยาในร้านขายยา จึงได้คัดเลือกมาศึกษาในโครงการการศึกษาคุณภาพยาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์ ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10 โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านขายยา 5 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) ระหว่างตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563  เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานตำรายา (The United States Pharmacopeia 42) ในหัวข้อการตรวจเอกลักษณ์ของยา ปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย ความแตกต่างจากน้ำหนักเฉลี่ย และการละลายของตัวยา โดยวิเคราะห์ตัวอย่างยาทั้งหมด 31 ตัวอย่าง แบ่งเป็นขนาดยา 10 มิลลิกรัม จากผู้ผลิต 5 ราย 5 เลขทะเบียน และ 40 มิลลิกรัม จากผู้ผลิต 2 ราย 2 เลขทะเบียน ผลการศึกษาพบว่า ทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐานการตรวจเอกลักษณ์ของยา ปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย ความแตกต่างจากน้ำหนักเฉลี่ย การละลายของตัวยา จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์ มีคุณภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการคัดเลือกยาของร้านขายยาและเป็นการประกันคุณภาพยาให้กับประชาชนผู้บริโภคได้

 

คำสำคัญ : ยาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์, คุณภาพ, ร้านขายยา

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23