การพัฒนาระบบงานเภสัชสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานระบบยา รพ.ลำพูน พ.ศ. 2558-2562

ผู้แต่ง

  • อัญชภรณ์ คำสาร Lamphun Hospital
  • ศุภลักษณ์ วงศ์ปาลี โรงพยาบาลลำพูน
  • จินดาวิทย์ อิสระโชติ โรงพยาบาลลำพูน

คำสำคัญ:

ระบบงานเภสัชสนเทศ, คุณภาพงานระบบยา, การพัฒนาระบบงานเภสัชสนเทศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบงานเภสัชสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพระบบยา เพื่อพัฒนาระบบงานเภสัชสนเทศให้เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบยา และประเมินผลการพัฒนาระบบงานเภสัชสนเทศในการเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาคุณภาพระบบยา รพ.ลำพูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เภสัชกรในกลุ่มงานเภสัชกรรมรพ.ลำพูน วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการพัฒนาโดยการรวบรวม จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน  โดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุด้วย Excel 2019   ผลการศึกษาพบว่า (1) การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเภสัชกรรมแบบบูรณาการ พ.ศ.2558-2562 ส่งผลต่อมาตรฐานระบบยาและการบรรลุความสำเร็จของตัวชี้วัดการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 1 และกระทรวงสาธารณสุข  (2) การพัฒนาตัวแบบปัจจัยความสำเร็จ 10 ประการ ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในรพ.ลำพูนและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองลำพูน  พ.ศ. 2560-2562 ทำให้รพ.ลำพูนมีคะแนนคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2560-2562 เท่ากับ 5.0 ทุกปี คะแนนคุณภาพและจำนวนรายงานปี 2560-2562 เท่ากับ 7.60, 9.51 และ 8.60 เป็นลำดับ 8 ของประเทศ และอันดับ 6 ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2560 และเป็นลำดับ 2 ของประเทศ และลำดับ 1 ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2561-2562 มีอัตรารายงานมากกว่า 500 ต่อล้านประชากร เทียบเท่ากับกลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกที่มีอัตราการรายงานมากที่สุด (3) การพัฒนาระบบการบันทึกและประเมินค่างานทางเภสัชกรรมด้านการจัดการปัญหาเภสัชบำบัด พ.ศ. 2560-2562  พบว่าค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ในการจัดการปัญหาเภสัชบำบัด (SumRwDTP ) เฉลี่ยคนละ 5,669.10±7,435.64   คะแนนคุณภาพการจัดการปัญหาเภสัชบำบัด  (CmiDTP) เท่ากับ 17.34 ± 12.14   เท่ากับระดับคุณภาพเฉลี่ยระดับ 2  หรือระดับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ( Experience Level ; CmiDTP=16-30  )ปัจจัยที่มีผลต่อ CmiDTP ประกอบด้วย FTE Clinic , FTE จ่ายยา และอายุงาน (Multiple R = 0.7626 ; Adjust R Square = 0.5327 )   และระดับคุณภาพการจัดการปัญหาเภสัชบำบัด   ( Drug Therapist level ) ของกลุ่มตัวอย่างเภสัชกรจำนวน 30 คน  ประกอบด้วยคุณภาพระดับ 3 หรือ Advanced Level (CmiDTP= 31-45) จำนวน  3 คน  (10%)   คุณภาพระดับ 2 หรือ Experience Level (CmiDTP = 16-30 )  จำนวน 15  คน  (50%)  และคุณภาพระดับ 1 หรือ Practitioner Level  ( CmiDTP<15.00) จำนวน  12 คน (40%)  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติแบบบูรณาการ  ตัวแบบปัจจัยความสำเร็จ  และระบบบันทึกและประเมินค่างานทางเภสัชกรรม เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพงานระบบยา ควรมีการพัฒนาต่อยอด  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23