สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้แต่ง

  • จารุรัตน์ พัฒน์ทอง -

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, ผู้มีภาวะพึ่งพิง, สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

เป็นการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามมาตรฐาน และค้นหาแนวทางการพัฒนา ภายใต้ข้อกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและกฎหมายที่บังคับใช้กับกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ศึกษา คือ แนวทางการสัมภาษณ์ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการ 3 แห่ง รวม 9 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการช่วยเหลือผู้อื่น และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว วิชาชีพพยาบาลมีโอกาสในการประกอบอาชีพนี้มากกว่าสาขาอื่นๆ ผู้ให้บริการมีค่าตอบแทนเริ่มต้น 15,000-18,000 บาทต่อเดือน พร้อมมีสวัสดิการขั้นต่ำ ได้แก่ ที่พัก อาหาร ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการในสถานประกอบการแห่งที่เน้นลูกค้าชาวไทยในการรับบริการพื้นฐาน เช่น ที่พัก อาหาร และคนดูแล เริ่มต้นที่ 18,000-25,000 บาท ในขณะที่สถานประกอบการแห่งที่เน้นลูกค้าชาวต่างชาติ เริ่มต้นที่ 60,000-105,000 บาท ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้บริการและระดับความรุนแรงของอาการป่วย ผู้ให้ข้อมูลยอมรับและเห็นด้วยในข้อกำหนดด้านมาตรฐานโดยส่วนใหญ่ แต่ไม่เห็นด้วยในบางข้อกำหนดที่ยากต่อการปฏิบัติและเป็นค่าใช้จ่ายสูง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ได้แก่ การสนับสนุนหลักสูตรการอบรมที่จำเป็นจากภาครัฐ การส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุแก่ประชาชนในพื้นที่ การเพิ่มความถี่ในการอบรมผู้ดำเนินการให้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง และนโยบายการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงในลักษณะการร่วมจ่ายภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน เป็นต้น     

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, ผู้มีภาวะพึ่งพิง, สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23