บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • รศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

บรรณาธิการแถลง

บทคัดย่อ

บรรณาธิการแถลง
     วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในวารสารฉบับที่ 2 ปีที่ 31 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) นี้มีประเด็นที่น่าสนใจและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ คำนิยามในการศึกษาถึงความหลากหลายทางเพศในคนกลุ่มน้อยทางเพศในประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต แนวทางการบริการทางสุขภาพสำหรับ ผู้ประสบภัยพิบัติกลุ่มเปราะบางในระยะฟื้นฟู ผลของโปรแกรมสมัพนัธภาพเพื่อการบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กหญิงที่ถูกกระทำรุนแรง การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม ด้วยการจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทซับซ้อน ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นที่เตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปัจจัยทำนายภาวะถอนพิษสุราในผู้เสพติดสุรา การวิเคราะห์องค์ประกอบสมดุลชีวิตและการทำงานของพยาบาลจิตเวช ผลของโปรแกรมการ เสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ติดสุรา โปรแกรมการกำกับอารมณ์และอาการซึมเศร้า ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กองบรรณาธกิ ารขอขอบพระคณุ สมาชิกวารสารและผู้สนใจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนติดตามมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารและส่งบทความวิชาการหรือ บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและวิชาชีพ อนึ่งขอให้ผู้เขียน บทความได้โปรดอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมและการส่งบทความต้นฉบับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. (2560).

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2017-08-31