บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • รศ.ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

บทคัดย่อ

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในวารสารฉบับที่ 3 ปีที่ 31 (กันยายน –ธันวาคม 2560) นี้มีประเด็นที่น่าสนใจและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า พื้นอารมณ์ของเด็กกับความเครียดของพ่อแม่ โปรแกรมประยุกต์ภายใต้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกกับความสุขและอารมณ์เชิงลบของผู้ปกครองผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติก โปรแกรมการสร้างจินตนาการร่วมกับการบำบัดความคิดและพฤติกรรมกับการป้องกันพฤติกรรมการติดซ้ำในผู้ป่วยติดสุรา โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่มกับการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภท โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวกับการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุราหรือยาเสพติด โปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการออกกำลังกายกับความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยครอบครัวมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สุราการบำบัดด้วยการกำหนดตนเองแบบผสมผสานกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเผชิญความเครียดกับความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณสมาชิกวารสารและผู้สนใจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนติดตามมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารและส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและวิชาชีพ อนึ่งขอให้ผู้เขียนบทความได้โปรดอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมและการส่งบทความต้นฉบับ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2018-01-03