บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • รศ. ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

บทคัดย่อ

บรรณาธิการแถลง
     วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในวารสารฉบับที่ 1 ปีที่ 32 (มกราคม – เมษายน 2561) นี้ มีประเด็นที่น่าสนใจและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการดูแลโดยครอบครัวและการเจ็บป่วยทางจิตครั้งแรก โปรแกรมการจัดการความเจ็บป่วยตนเองกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้กับความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า  โปรแกรมการแก้ปัญหาและอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปัจจัยด้านจิตสังคมกับความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้การปรึกษากลุ่ม การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการกับแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมการบำบัดและให้คำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานกับความเครียดและระดับสติในนักศึกษาพยาบาลและความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล  กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณสมาชิกวารสารและผู้สนใจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนติดตามมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารและส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและวิชาชีพ อนึ่งขอให้ผู้เขียนบทความ ได้โปรดอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมและการส่งบทความต้นฉบับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                                            รศ. ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
                                                                                                                                        บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-04