ความสิ้นหวังของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง

ผู้แต่ง

  • เบญญพร บรรณสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ลินจง โปธิบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

ความสิ้นหวัง, ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง, มะเร็ง

บทคัดย่อ

มะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ ภายหลังการรักษาหลักครบ ความสิ้นหวังเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้รอดชีวิตจากมะเร็งทั้งคุณภาพชีวิตและระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่โดยมีอุบัติการณ์อยู่ระหว่าง 28% ถึง 64.4% ความสิ้นหวัง หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมองทางเลือกของตนว่ามีจำกัดหรือมีความคาดหวังด้านลบเกี่ยวกับอนาคต โดยผู้รอดชีวิตจากมะเร็งที่อยู่ในระยะประคับประคองจะมีความสิ้นหวังสูงกว่าผู้ที่ อยู่ในระยะรักษา ระยะระหว่างการติดตามผลการรักษา และการกลับเป็นซึ่งของโรค ซึ่งพบในระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลางเท่านั้น เมื่อผู้รอดชีวิตเกิดความสิ้นหวังจะส่งผลกระทบหลายประการ เช่น เกิดภาวะซึมเศร้า มีความปรารถนาที่จะตายโดยเร็ว และเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นต้น มากกว่า นั้นความสิ้นหวังยังสามารถทำนายการตายที่ 5 ปี การรอดชีวิตภายหลัง 10 ปี อีกด้วย เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินความสิ้นหวังอย่างแพร่หลายมี 3 เครื่องมือ ได้แก่ Mental Adjustment to Cancer Scale (MAC), Short version of the MAC (Mini- MAC) และ Beck Hopelessness Scale (BHS) โดยวิธีการที่ใช้ในการลดความสิ้นหวัง ได้แก่ การใช้ ศาสนา การสื่อสารโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การ รักษาแบบกลุ่ม การระลึกถึงความสามารถหรือ ความสุขช่วงสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีความสุข หรือประสบการณ์ความสามารถ และวิธีการที่ใช้ ในการเพิ่มความหวัง ได้แก่ การใช้สติบำบัด กลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง และการให้การพยาบาลเฉพาะที่ออกแบบเพื่อการสร้างความหวัง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษณา สังขมุณีจินดา, กิตติกร นิลมานัต, และ ลัพณา กิจรุ่งโรจน์. (2556). ผลของโปรแกรม ทางการพยาบาลแบบสนับสนุนต่อความ หวังในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้ รับยาเคมีบำบัด. วิทยานิพนธ์พยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์.

ปฏิมาพร เมฆรา. (2552). ผลของการปรึกษาโดย การอธิษฐานแบบฟังตามความเชื่อทาง คริสต์ศาสนาต่อความรู้สึกสิ้นหวัง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุนทรี วัฒนเบญจโสภา. (2543). ผลของกลุ่ม จิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวัง ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสี รักษา. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหา บัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาล จิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัย เชียงใหม่.

Ahuja, N. (2007). Hopelessness and social support as predictors of physical status for breast cancer patients coping with recurrence. A Senior Honors Thesis, Psychology in the Undergraduate, Colleges of the Ohio State University.

Bannaasan, B., Pothiban, L., Khampolsiri, T., & Seangthong, S. (2015). Effects of Buddhist Doctrine-Based Practice on fear of cancer recurrence and hopelessness: A randomized controlled trial. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19(4), 295-310.

Beck, A. T., Steer, R. A., & Carbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8(1), 77-100. doi: 10.1016/0272- 7358(88)90050-5

Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: The hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(6), 861-865. Retrieved November 13, 2016 from https://web.elastic.org~ fchemirrorswww.jya.com201210beck-hopelessness.pdf

Brothers, B. M., & Andersen, B. L. (2009). Hopelessness as a predictor of depressive symptoms for breast cancer patients coping with recurrence. Psycho-oncology, 18(3), 267–275.

Cheavens, J. S., Feldman, D. B., Woodward, J. T., & Snyder, C. R. (2006). Hope in cognitive psychotherapies: On working with client strengths. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 20(2), 135-145.

Dóra, P. F., Judit, S., & Sándor, R. (2010). Adaptation of the Beck hopelessness scale in Hungary. Psychological Topics, 19(2), 307-321.

Eskelinen, M., & Ollonen, P. (2011). Measurement of pessimism: Hopelessness scale in healthy study subjects, and in patients with benign breast disease and breast cancer: A prospective case–control study in Finland. Anticancer Research, 31(11), 4019-4023.

Everson, S. A., Goldberg, D. E., Kaplan, G. A., Cohen, R. D., Pukkala, E., Tuomilehto, J., et al. (1996). Hopelessness and risk of mortality and incidence of myocardial infarction and cancer. Psychosomatic medicine, 58, 113-121.

Falagas, M. E., Zarkadoulia, E. A., Ioannidou, E. N., Peppas, G., Christodoulou, C., & Irafailidis, P. (2007). The effect of psychosocial factors on breast cancer outcome: A systematic review. Breast Cancer Research, 9(4), R44.

Farran, C. J., & Popovich, J. M. (1990). Hope: A relevant concept for geriatric psychiatry. Archives of Psychiatric Nursing, 4(2), 124-130. doi: 10.1016/0883-9417(90) 90019-H

Gross, A. H., Cromwell, J., Fonteyn, M., Matulonis, U. A., & Hayman, L. L. (2012). Hopelessness and complementary therapy use in patients with ovarian cancer. Retrieved November 13, 2016 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23086133

Gumus, A. B., Cam, O., & Malak, A. T. (2011). Relationships between psychosocial Adjustment and hopelessness in women with breast cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12, 433-438.

Han, Y., Yuan, J., Luo, Z., Zhao, J., Wu, J., Liu, R., et al. (2013). Determinants of hopelessness and depression among Chinese hospitalized esophageal cancer patients and their family caregivers. Psychooncology, 22(11), 2529-2536.

Helping hurting women. (2016). Understanding hopelessness. Retrieved November 13, 2016 from https://www.tsmwomen.org/ hopelessness-defined.html

Herth, K. (2000). Enhancing hope in people with a first recurrence of cancer. Journal of Advance Nursing, 32(6), 1431-41.

House, J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, MA: Addison-Wesley.

Lindholm, L., Holmberg, M., & Makela, C. (2005). Hope and hopelessness. International Journal for Human Caring, 9(4), 33-38.

Mekara, P. (2009). Effect of Christian listening prayer counseling on hopelessness. Retrieved November 13, 2016, from https:// library.cmu.ac.th/digital_collection/ethe¬ses/index.php

Northouse, L. L., Mood, D., Kershaw, T., Schaf¬enacker, A., Mellon, S., Walker, J., et al. (2002). Quality of life of women with recurrent breast cancer and their family members. Journal of Clinical Oncology, 20(19), 4050 - 4064.

Okamura1, M., Yamawaki, S., Akechi, T., Taniguchi, K., & Uchitomi1, Y. (2005). Psychiatric disorders following first breast cancer recurrence: Prevalence, associated factors and relationship to quality of life. Japanese journal of clinical oncology, 35(6), 302–309.

Öztunç, G., Yesil, P., Paydas, S., & Erdogan, S. (2013). Social support and hopelessness in patients with breast cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14 (1), 571-578.

Pan, H. H., & Chiou, C. P. (2004). Hopelessness: a concept analysis. Hu Li Za Zhi. 51(1), 85-90.

Price, M. A., Butow, P. N., Bell, M. L., deFazio, A., Friedlander, M., Fardell, J. E., et al. (2016). Helplessness/hopelessness, minimization and optimism predict survival in women with invasive ovarian cancer: A role for targeted support during initial treatment decision-making?. Support care cancer. 24(6), 2627-34.

Robinson, J. D., Hoover, D. R., Venetis, M. K., Kearney, T. J., & Street, R. L. (2013). Consultations between patients with breast cancer and surgeons: A pathway from patient-centered communication to reduced Hopelessness. Journal of Clinical Oncology, 31(30), 351-8.

Şahin, Z. A. Tan, M., & Polat, H. (2013). Hopelessness, depression and social support with end of life Turkish cancer patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14, 2823-2828.

Sears, S., & Kraus, S. (2009). I think therefore I om: Cognitive distortions and coping style as meditation on anxiety, positive and negative affect, and hope. Journal of Clinical Psychology, 65(6), 561-573.

Shapiro, S. L., Brown, K. W., Thoresen, C., & Plante, T. G. (2011). The moderation of mindfulness-based stress reduction effects by trait mindfulness: Results from a randomized controlled trial. Journal of Clinical Psychology, 67(3), 267-277.

Shim, E., J., & Hahm, B. J. (2011). Anxiety, helplessness/hopelessness and ‘desire for hastened death’ in Korean cancer patients. European Journal of Cancer Care, 20, 395-402

Siwulec, S. L., Jabin, K. A., Friedman-Wheeler, D. G., & Bhar, S. S. (2013). Effects of a brief mastery or pleasure reminiscence intervention on Hopelessness. Retrieved October 13, 2014 from https://blogs.gouch¬er.edu

Van Laarhoven, H. W., Schilderman, J., Bleijenberg, G., Donders, R., Vissers, K. C., Verhagen, C., et al. (2011). Coping, quality of life, depression, and hopelessness in cancer patients in a curative and palliative,
end-of-life care setting. Cancer Nursing, 34(4), 302-14.

Watson, M., & Greer, S. (1988). The Mental Adjustment to Cancer Scale (MAC). Retreived November 2, 2016 from www. oxfordclinicalpsych.com/.../10.../med- 9780199605804-interactive-pdf-003.pdf

Watson, M., Greer, S., Young J., Inayat, Q., Burgess C., & Robertson, B. (1988). Development of a questionnaire measure of adjustment to cancer: The MAC scale. Psychological Medicine, 18(1), 203-209

Watson, M., Haviland, J. S., Greer, S., Davidson, J., & Bliss, J. M . (1999). Influence of psychological response on survival in breast cancer: A population-based cohort study. The Lancet, 354(9187), 1331-6.

Watson, M., Homewood, J., Haviland, J., & Bliss, J. M. (2005). Influence of psychological response on breast cancer survival: 10-year follow-up of a population-based cohort. European journal Cancer, 41(12), 1710-4.
Webster. (2016). Hoplessness. Retreived November 13, 2016 from https://www. webster-dictionary.org/

William, B., Barry R., Hayley P., Monique K., Julie F., Michele G., et al. (2000). Depres¬sion, hopelessness, and desire for hastened death in terminally Ill patients with cancer. Journal of the American Medical Association, 284(22), 2907-2911.

Yavuzsen, T., Karadibak, D., Cehreli, R., & Dirioz, M. (2012). Effect of group therapy on psychological symptoms and quality of life in Turkish patients with breast cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13(11), 5593 - 5597.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-07