ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง*

ผู้แต่ง

  • โสภิณ แสงอ่อน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พัชรินทร์ นินทจันทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

วัยรุ่นด้อยโอกาส, ภาวะซึมเศร้า, ความแข็งแกร่งในชีวิต, ความเครียด, ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: การวิจัยแบบศึกษาความ สัมพันธ์เชิงทำนาย (predictive correlational design) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ความแข็งแกร่งในชีวิต ความเครียด ความผูกพัน ใกล้ชิดกับเพื่อน และการรับรู้แรงสนับสนุนทาง สังคมต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสใน จังหวัดหนึ่งในภาคกลาง

วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จำนวน 1 โรงเรียน สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ภาค กลาง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งหมด 399 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัด สุขภาพจิตคนไทย (เฉพาะส่วนของการประเมิน ภาวะซึมเศร้า) 3) แบบประเมินความแข็งแกร่ง ในชีวิต 4) แบบวัดการรับรู้ความเครียด 5) แบบ สอบถามความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน และ 6) แบบสอบถามการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย สถิติความ สัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมน และการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน

ผลการศึกษา: 1) วัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส ในการศึกษาครั้งนี้มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 27.1 2) ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะ ซึมเศร้าในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (rs = .342, p < .01) และความแข็งแกร่ง ในชีวิต ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน และการรับรู้ แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (rs = -.229, p < .01; rs = -.112, p < .05; rs = -.142, p < .05, ตามลำดับ) และ 3) ความ แข็งแกร่งในชีวิตและความเครียดสามารถร่วมกัน อธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น กลุ่มด้อยโอกาสได้ร้อยละ 16 (F = 37.514, df = 2, 396, p < .001) โดยปัจจัยที่มีอำนาจในการทำนาย สูงสุดคือ ความเครียด (β = .33, p < .001) รองลงมา คือ ความแข็งแกร่งในชีวิต (β = -.158, p = .001)

สรุป: ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ให้ข้อมูล สำคัญที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส

Downloads

Download data is not yet available.

References

กอร์ปบุญ ภาวะกุล. (2558). ต้นทุนชีวิตกับภาวะ ซึมเศร้าของเด็กด้อยโอกาสในศูนย์ฝึกอาชีพ สตรีจังหวัดลําพูน. วารสารสวนปรุง, 31(3), 1-15.

จตุรพร แสงกูล และกนกวรรณ โมสิกานนท์. (2559), ภาวะซึมเศร้าในนักเรียนพิการ ทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน โสตศึกษา จังหวัดสงขลา. สงขลานครินทร์ เวชสาร, 34(5), 281-288.

ฉันทนา แรงสิงห์. (2554). ปัจจัยทำนายภาวะ ซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด เชียงราย. วารสารสภาการพยาบาล, 26(2), 42-56.

ณิชาภัทร รุจิรดาพร. (2551). ภาวะซึมเศร้าของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงอ่อน. (2558). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน นักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต, 29(3), 11-27.

นวลจิรา จันระลักษณะ, ทัศนา ทวีคูณ, และโสภิณ แสงอ่อน. (2558). ปัจจัยทำนายภาวะ ซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 29(2), 128-143.

พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2558). ความแข็งแกร่ง ในชีวิต: แนวคิด การประเมิน และการ ประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: จุดทอง.

พัชรินทร์ นินทจันทร์, วารีรัตน์ ถาน้อย, โสภิณ แสงอ่อน, มาณวิภา พัฒนมาศ, และ ช่อทิพย์ อินทรักษา. (2560). ปัจจัยทำนายความ แข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 31(1), 13-28.

พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และทัศนา ทวีคูณ. (2555). การพัฒนาแบบประเมิน ความแข็งแกร่งในชีวิต. รายงานการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และจริยา วิทยะศุภร. (2556). ความแข็งแกร่งในชีวิต เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ และสุขภาพ จิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย. วารสารการ พยาบาลและสุขภาพ, 7(2), 12-26.

มะลิวรรณ วงษ์ขันธ์, พัชรินทร์ นินทจันทร์, และ โสภิณ แสงอ่อน. (2558). ปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่น. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 29(1), 57-75.

มัณทนา นทีธาร. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ ซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญา พยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2553). จิตวิทยาพัฒนาการ ชีวิตทุกช่วงวัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

ศุภชัย ตู้กลาง, อรพรรณ ทองแตง, ธีรศักด์ สาตรา, และสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. (2555). ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของ นักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการ ศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารสมาคม จิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 57(3), 283-294.

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และคณะ. (2542). แบบวัด สุขภาพจิตในคนไทย (Thai Mental Health Questionnaire: TMHQ). สารศิริราช, 51, 946-52.

สุนันท์ เสียงเสนาะ, ดวงใจ วัฒนสินธุ์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, และเวทิส ประทุมศรี. (2560). อิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล ต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น ตอนปลาย. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีกรุงเทพ, 33(3), 59-69.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). รายงานการ วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล. (2558). ระบาดวิทยาของ โรคซึมเศร้า. ในสุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล และสรยุทร วาสิกนานนท์ (บรรณาธิการ), ตำราโรคซึมเศร้า (หน้า 29-47). ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.

โสภิณ แสงอ่อน. (2558). ภาวะซึมเศร้า: ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยปกป้อง และความแข็งแกร่งในชีวิต. ใน พัชรินทร์ นินทจันทร์ (บรรณาธิการ), ความแข็งแกร่งในชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: จุดทอง

American Psychological Association. (2002). Developing adolescents: A reference for professionals. Retrieved October 26, 2016, from https://www.apa.org/pi/families/ resources/develop.pdf

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, D.C.: Author.

Anyan, F. & Hjemdal, O. (2016). Adolescent stress and symptoms of anxiety and depression: Resilience explains and differentiates the relationships. Journal of Affective Disorders, 203, 213-220.

Bitsika, V., Sharpley, C. F., & Peters, K. (2010). How is resilience associated with anxiety and depression? Analysis of factor score interactions within a homogeneous sample. German Journal of Psychiatry, 13, 9-16. Retrieved December 19, 2012, from https:// www.gjpsy.uni-goettingen.de

Buckner, J. C., Beardslee, W. R., & Bassuk, E. L. (2004). Exposure to violence and low-income children’s mental health: Direct, moderated, and mediated relations. American Journal of Orthopsychiatry, 74, 413–425.

Buhrmester, D. (1990). Intimacy of friendship, interpersonal competence, and adjustment during preadolescence and adolescence. Child Development, 61(4), 1101-1111.

Burns, B. J., Costello, E. J., Angold, A., Tweed, D., Stangl, D., Farmer, E. M., et al. (1995). Children’s mental health service use across service sectors. Health Affairs, 14(3), 147-159.

Byrne, D. G., Davenport, S. C., & Mazanov, J. (2007). Profiles of adolescent stress: the development of the adolescent stress questionnaire (ASQ). Journal of Adoles¬cence, 30, 393–416.

Cheng, Y., Li, X. C., Lou, C., Sonenstein, F. L., Kalamar, A., Jejeebhoy, S., et al. (2014). The association between social support and mental health among vulnerable adoles¬cents in five cities: Findings from the study of the well-being of adolescents in vulner¬able environments. Journal of Adolescent Health, 55(6 supplement), S31-S38.

Chopra, G. (2015). Child rights in India.: Challenges and social action. Springer. Retrieved February 1, 2018 from https:// link.springer.com/content/pdf/10.1007 %2F978-81-322-2446-4.pdf

Cleverley, K., & Kidd, S. A. (2011). Resilience and suicidality among homeless youth. Journal of Adolescent Health, 34(5), 1049-1054. doi: 10.1016/j.adolescence.2010.11.003

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.

Cohen, S., & Williamson, G. (1988). Perceived stress in a probability sample of the United States. In S. Spacapan, & S. Oskamp (Eds.), The social psychology of health: Claremont symposium on applied social psychology (pp. 31-67). Newbury Park, CA: Sage.

Coifman, J. (2012). Long-term effects of adolescent social support on young adult depression and suicide risk. Unpublished Master of Public Health, University of Washington.

Dashiff, C., DiMicco, W., Myers, B., & Sheppard, K. (2009). Poverty and adolescent mental health. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 22(1), 23-32. doi: 10.1111/j.1744-6171.2008.00166.x

Davila, J., Hammen, C., Burge, D., Paley, B., & Daley, S. E. (1995). Poor interpersonal problem solving as a mechanism of stress generation in depression among adolescent women. Journal of Abnormal Psychology, 104(4), 592-600.

Ding, H., Han, J., Zhang, M., Wang, K., Gong, J., & Yang, S. (2017). Moderating and mediating effects of resilience between childhood trauma and depressive symptoms in Chinese children. Journal of Affective Disorders, 211, 130-135

Dumont, M., & Provost, M. A. (1999). Resilience in adolescents: Protective role of social support, coping strategies, self-esteem, and social activities on experience of stress and depression. Journal of Youth and Adolescence, 28(3), 343-363.

Eamon, M. K. (2002). Influences and mediators of the effect of poverty on young adolescent depressive symptoms. Journal of Youth and Adolescence, 31(3), 231-242.

Erskine, H. E., Baxter, A. J., Patton, G., Moffitt, T. E., Patel, V., Whiteford, H. A., et al. (2017). The global coverage of prevalence data for mental disorders in children and adolescents. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 26(4), 395-402. doi: 10.1017/ S2045796015001158

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191.

Feldman, S. S. & Elliott, G. R. (1990). At the threshold: The developing adolescent. Massachusetts: Harvard University.

Fergusson, D. M., & Horwood, L. J. (1987). Vulnerability to life events exposure. Psychological Medicine, 17, 739 –749.

Fu, L., & Wang, Y. P. (2008). Comparison of demographic and clinical characteristics between children and adolescents with major depressive disorder. Revista Brasileira Priquiatria, 30(2), 124-31.

Goodman, S. H., Gravitt, G. W., & Kaslow, N. J. (1995). Social problem solving: A moderator of the relation between negative life stress and depression symptoms in children. Journal of Abnormal Child Psychology, 23(4), 473-485.

Grotberg, E. H. (1995). A guide to promoting resilience in children: Strengthening the human spirit. The Hague: The Bernard van Leer Foundation.

Grotberg, E. H. (1997). The International resilience project: Findings from the research and the effectiveness of interventions. Retrieved September 15, 2009, from https://resilnet. uiuc.edu/library/grotb97a.html

Grotberg, E. H. (1999). Tapping your inner strength: How to find the resilience to deal with anything. Oakland: New Harbinger.

Grotberg, E. H. (2005). Resilience for tomorrow. Retrieved September 15, 2009, from https:// resilnet.uiuc.edu/library/grotberg2005_ resilience-for-tomorrow- brazil.pdfH

Hammack, P. L., Robinson, W. L. Crawford, I., & Li, S. T. (2004). Poverty and depressed mood among urban African-American adolescents: A family stress perspective. Journal of Child and Family Studies, 13(3), 309–323.

Hammen, C. (2005). Stress and depression. Annual Review of Clinical Psychology, 1(1), 293–319.

Hatcher, J., Rayens, M. K., Peden, A. R., & Hall, L. A. (2008). Predictors of depression for low-income African American single mothers. Journal of Health Disparities Research and Practice, 2(3), 89-110.

Heller, S. S., Larrieu, J. A., D’Imperio, R., & Boris, N. W. (1999). Research on resilience to child maltreatment: Empirical consid¬erations. Child Abuse & Neglect, 23(4), 321–338.

Hjemdal, O., Aune, T., Reinfjell, T., Stiles, T.C., & Friborg, O. (2007). Resilience as a predictor of depressive symptoms: A correlational study with young adolescents. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12(1), 91–104. doi: 10.1177/1359104507071062

Hjemdal, O., Friborg, O., Stiles, T. C., Rosenvinge, J. H., & Martinussen, M., (2006). Resilience predicting psychiatric symptoms: A prospective study of protective factors and their role in adjustment to stressful life events. Clinical Psychology and Psycho¬therapy, 13, 194–201.

Hjemdal, O., Vogel, P. A., Solem, S., Hagen, K., & Stiles, T. C. (2011). The relationship between resilience and levels of anxiety, depression, and obsessive-compulsive symptoms in adolescents. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18(4), 314-321.

Hovey, J. D. (1997). Acculturative stress, depression, and suicidal ideation among Latino migrants. Unpublished Dissertation. The University of Michigan, Ann Arbor.

Hovey, J. D. (2000). Acculturative stress, depression, and suicidal ideation in Mexican immigrants. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 6(2), 134-151.

Huurre, T., Eerola, M., Rahkonen, O., & Aro, H. (2006). Does social support affect the relationship between socioeconomic status and depression? A longitudinal study from adolescence to adulthood. Journal of Affective Disorders, 100(1), 55-64. doi:10.1016/j.jad.2006.09.019

Jane-Llopis, E., & Braddick, F. (2008). Mental health in youth and education. Consensus paper. Luxembourg: European Communi¬ties.

Kapornai, K. & Vetro, A. (2008). Depression in children. Current Opinion of Psychiatry, 21(1), 1-7.

Karadag Çaman, Ö., & Özcebe, H. (2011). Adolescents living in orphanages in Ankara: Psychological symptoms, level of physical activity, and associated factors. Turkish Journal of Psychiatry, 22(2), 93-103.

Kempfer, S. S., Fernandes, G., Reisdorfer, E., Girondi, J. B. R., Sebold, L. F., Porporatti, A. L., et al. (2017). Epidemiology of depression in low income and low education adolescents: a systematic review and meta-analysis. The Grant Medical Journals, 2(4), 67-77.

Kessler, R.C. (1997). The effects of stressful life events on depression. Annual Review of Psychology, 48, 191-214.

Lee, G., McCreary, L., Kim, M. J., Park, C. G., Jun, W. H., & Yang, S. (2012). Depression in low-income elementary school children in South Korea: Gender differences. The Journal of School Nursing, 29(2), 132-141.

Lewinsohn, P. M., Solomon, A., Seeley, J. R., & Zeiss, A. (2000). Clinical implications of “subthreshold” depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109, 345-351.

Li, M., D’Arcy, C., & Meng, X. (2016). Maltreatment in childhood substantially increases the risk of adult depression and anxiety in prospective cohort studies: Systematic review, meta-analysis, and proportional attributable fractions. Psychological Medicine, 46(4), 717-730. doi:10.1017/ s0033291715002743

Luthar, S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 543–562.

Lynch, F. L., & Clarke, G. N. (2006). Estimating the economic burden of depression in children and adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 31(6S1), S143– S151.

Manna, G., Falgares, G., Ingoglia, S., Como, M. R., & De Santis, S. (2016). The Relationship between self-esteem, depression and anxiety: Comparing vulnerability and scar model in the Italian context. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 4(3), 1-16. doi: 10.6092/2282-1619/2016.4.1328

Moksnes, U. K., & Lazarewicz, M. (2017). The association between stress, resilience, and emotional symptoms in Norwegian adolescents from 13 to 18 years old. Journal of Health Psychology, 1–10 doi: 10.1177/1359105316687630

Moksnes, U. K., Moljord, I. E. O., Espnes, G. A., & Byrne, D. G. (2010). The association between stress and emotional states in adolescents: The role of gender and self-esteem. Personality and Individual Differences, 49(5), 430-435. doi:https://doi. org/10.1016/j.paid.2010.04.012

Nam, B., Kim, J. Y., DeVylder, J. E., & Song, A. (2016). Family functioning, resilience, and depression among North Korean refugees. Psychiatry Research, 245, 451-457.

Nanni, V., Uher, R., & Danese, A. (2012). Childhood maltreatment predicts unfavorable course of illness and treatment outcome in depression: A meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 169(2), 141-151. doi:10.1176/appi.ajp.2011.11020335

Nasreen, H. E., Alam, M. A., & Edhborg, M. (2016). Prevalence and associated factors of depressive symptoms among disadvantaged adolescents: Results from a population-based study in Bangladesh. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 29, 135–144.

Nelson, J., Klumparendt, A., Doebler, P., & Ehring, T. (2017). Childhood maltreatment and characteristics of adult depression: Meta - analysis. The British Journal of Psychiatry, 210(2), 96-104. doi:10.1192/ bjp.bp.115.180752

Orth, U., Robins, R. W., & Roberts, B. W. (2008). Low self-esteem prospectively predicts depression in adolescence and young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), 695–708.

Pereira, L., Matos, A. P., Rosário Pinheiroa, M., & Costaa, J. J. (2016). Resilience and depressive symptomatology in adolescents: The moderator effect of psychosocial functioning. The European Proceeding of Social & Behavioral Sciences. Retrieved May 21, 2018, from https://www.fu¬tureacademy.org.uk/files/images/ upload/7ichandhpsy2016.pdf

Prem Kumar, S. G., Dandona, R., Anil Kumar, G., Ramgopa, S. P. & Dandona, L. (2014). Depression among AIDS-orphaned children higher than among other orphaned children in southern India. International Journal of Mental Health Systems, 8(13), 1-9.

Ramagopal, G., Narasimhan, S., & Uma Devi, L. (2016). Prevalence of depression among children living in orphanage. International Journal of Contemporary Pediatrics, 3(4), 1326-1328.

Rehan, W., Antfolk, J., Johansson, A., Jern, P., & Santtila, P. (2017). Experiences of severe childhood maltreatment, depression, anxiety and alcohol abuse among adults in Finland. Plus One, 12(5), 1-12.

Roy, A., Sarchiapone, M., & Carli, V. (2007). Low resilience in suicide attempters: Relationship to depressive Symptoms. Depression and Anxiety, 24, 273–274.

Rudolph, K. D. (2009). Adolescent depression. In I. H. Gotlib & C. L. Hammen (Eds.), Handbook of depression (pp. 444-466). New York: The Guilford.

Rutter, M. (2000). Resilience reconsidered: Conceptual considerations, empirical findings, and policy implication. In E. F. Zigler, J. P. Shonkoff, & S. J. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention (pp. 651–682). Cambridge: Cambridge University.

Sangalang, C. C., & Gee, G. C. (2012). Depression and anxiety among Asian Americans: The effects of social support and strain. Social Work, 57(1), 49-60.

Sangon, S. (2004). Predictors of depression in Thai women. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 18(2/3), 243-260.

Sobocki, P., Lekander, I., Borgstro¨m, F., Stro¨m, O., & Runeson, B. (2007). The economic burden of depression in Sweden from 1997 to 2005. European Psychiatry, 22 (3) 146-152.

Stapinski, L. A, Montgomery, A. A., Heron, J., Jerrim, J., Vignoles, A., & Araya, R. (2013). Depression symptom trajectories and associated risk factors among adolescents in Chile. Plos one, 8(10), e78323. doi: 10.1371/journal.pone.0078323

Swartz, J. R., Hariri, A. R., & Williamson, D. E. (2017). An epigenetic mechanism links socioeconomic status to changes in depression-related brain function in high-risk adolescents. Molecular psychiatry, 22(2), 209-214. doi:10.1038/mp.2016.82

Teja, Z., Kimbery, A., & Reichl, S. (2013). Peer relations of Chinese adolescent newcomer: Relations of peer group integration and friendship quality to psychological and school adjustment. Journal of International Migration and Integration, 14, 535-556. doi:10.1007/s12134-012-0253-5

Thapar, A., Collishaw, S., Pine, D. S., & Thapar, A. K. (2012). Depression in adolescence. Lancet, 379(9820), 1056–1067. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60871-4

Torikka, A., Kaltiala-Heino, R., Rimpelä, A., Marttunen, M., Luukkaala, T., & Rimpelä, M. (2014). Self-reported depression is increasing among socio-economically disadvantaged adolescents–repeated cross-sectional surveys from Finland from 2000 to 2011. BMC public health, 14(1), 408.

Uddin, M., Jansen, S., & Telzer, E. H. (2017). Adolescent depression linked to socioeconomic status? Molecular approaches for revealing premorbid risk factors. Bioessays, 39(3). doi:10.1002/bies.201600194

Ueno, K. (2005). The effects of friendship networks on adolescent depressive symptoms. Social Science Research, 34(3), 484-510. doi:https://doi.org/10.1016/j. ssresearch.2004.03.002

Unicef. (2012). The state of the world’s children: Children in an urban world. Retrieved June, 29, 2017, from https://www.unicef. org/sowc/files/SOWC_2012-Main_ Report_EN_21Dec2011.pdf

Väänänena, J. M., Marttunen, M., Helminen, M., & Kaltiala-Heinog, R. (2014). Low perceived social support predicts later depression but not social phobia in middle adolescence. Health Psychology & Behavioural Medicine, 2(1), 1023–1037. https://dx.doi.org/10.1080/21642850.2014 .966716

Van Droogenbroeck, F., Spruyt, B., & Keppens, G. (2018). Gender differences in mental health problems among adolescents and the role of social support: Results from the Belgian health interview surveys 2008 and 2013. BioMed Central Psychiatry, 18(1), 6. doi:10.1186/s12888-018-1591-4

Van Harmelen, A.-L., Gibson, J. L., St Clair, M. C., Owens, M., Brodbeck, J., Dunn, V., et al. (2016). Friendships and Family Support Reduce Subsequent Depressive Symptoms

in At-Risk Adolescents. Public Library of Science ONE, 11(5), e0153715. doi:10.1371/ journal.pone.0153715

Wang, X., Cai, L., Qian, J., & Peng, J. (2014). Social support moderates stress effects on depression. International Journal of Mental Health Systems, 8(41), 1-5.

Wilson, S., Vaidyanathan, U., Miller, M. B., McGue, M., & Iacono, W. G. (2014). Premorbid risk factors for major depressive disorder: are they associated with early onset and recurrent course? Development and Psychopathology, 26(4 Pt 2), 1477- 1493. doi:10.1017/s0954579414001151

Wongpakaran, T., Wongpakaran, N., & Ruktrakul, R. (2011). Reliability and validity of the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS): Thai version. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 7, 161-166. doi:10.2174/17450 17901107010161

Yarcheski, T. J., Mahon, N. E., Yarcheski, A., & Hanks, M. M. (2010). Perceived stress and wellness in early adolescents using the Neuman systems model. The Journal of School Nursing, 26(3),230-237.

Yorbik, O. Birmaher, B. Axelson, D. Williamson, D. E., Ryan, N. (2004). Clinical character¬istics of depressive symptoms in children and adolescents with major depressive disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 65(12), 1654-1659.

Yue, L., Dajun, Z., Yinghao, L., & Tianqiang, H. (2016). Meta-analysis of the relationship between life events and depression in adolescents. Journal of Pediatric Care, 2, 1-13.

Zhou, X., Wu, X., & An, Y. (2016). Understanding the relationship between trauma exposure and depression among adolescents after earthquake: The roles of fear and resilience. Frontiers in Psychology, 7(2044), 1-9.

Ziaian, T., de Anstiss, H., Antoniou, G., Baghurst, P., & Sawyer, M. (2012). Resilience and its association with depression, emotional and behavioural problems, and mental health service utilisation among refugee adolescents living in South Australia. International Journal of Population Research, 2012, 1-10. doi: 10.1155/2012/ 485956

Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G.K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-07