คุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดประสบการณ์การเลือกปฏิบัติในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ฉบับภาษาไทย

ผู้แต่ง

  • ปริยศ กิตติธีระศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Alicia AK Matthews วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แห่งชิคาโก สหรัฐอเมริกา
  • Chang Park วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แห่งชิคาโก สหรัฐอเมริกา

คำสำคัญ:

การเลือกปฏิบัติ, ผู้มีความหลากหลายทางเพศ, แบบประเมิน, คุณสมบัติทางจิตมิติ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: การศึกษาในสหรัฐอเมริกา จำนวนมากได้พบว่าปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจาก การเลือกปฏิบัติทางสังคมสามารถพบได้บ่อยใน กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ซึ่ง ถือว่าเป็นประเด็นที่นำมาซึ่งความไม่เท่าเทียม ทางสุขภาพในสังคมไทยเช่นกัน การพัฒนางาน วิจัยเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาดัง กล่าวจึงมีความจำเป็น แต่กลับไม่พบเครื่องมือ ที่มีมาตรฐานในบริบทสังคมไทย งานวิจัยนี้จึงมี วั ตถุ ประสงค์เพื่อแปลและตรวจสอบคุ ณภาพแบบ วัดประสบการณ์การเลือกปฏิบัติในกลุ่มที่มีความ หลากหลายทางเพศ (experience of discrimination [EOD]) เพื่อใช้ในงานวิจัย LGBT ในประเทศไทย

วิธีการศึกษา: แบบวัดประสบการณ์การ เลือกปฏิบัติฯ (EOD) ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทย ด้วยกระบวนการแปลไปข้างหน้า/ย้อนกลับโดย ยึดหลักการแปลข้ามวัฒนธรรมหลังจากได้นั้น ถูกตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเชื่อ มั่น และความสัมพันธ์ระหว่างคำถามจากกลุ่ม ตัวอย่าง LGBT วัยผู้ใหญ่ (n = 425) เก็บข้อมูล ด้วยวิธีออนไลน์และแบบข้อเขียนในเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง พรรณนาและประเมินค่าคุณสมบัติทางจิตมิติด้วย โปรแกรม SPSS

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ 90.6) อายุเฉลี่ย 29.5 ปี (SD = 7.45) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 59.1) ส่วนมากเคยได้รับประสบการณ์การเลือก ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ในชีวิต (ร้อยละ 56.5) โดยมีค่าเฉลี่ยของจำนวนสถานการณ์และ ความถี่ของประสบการณ์การเลือกปฏิบัติในระดับ ค่อนข้างต่ำ(M = 1.93, SD = 2.77 และ M = 4.68, SD = 8.16 ตามลำดับ) สำหรับผลการศึกษาหลักพบ ว่าแบบวัด EOD ฉบับภาษาไทยมีค่าความตรงเชิง เนื้อหาระดับสูงและเชิงโครงสร้างระดับปานกลาง (CVI = 1, r = .26 - .40) มีความเชื่อมั่นด้านความ สอดคล้องสหสัมพันธ์ภายในชั้นและความเชื่อมั่น ภายในอยู่ในระดับสูง (ICC = 0.87, cronbach’s alpha coefficient = 0.87) และมีค่าความสัมพันธ์ ระหว่างรายการของข้อคำถามในทางบวกที่ระดับ r = .14 - .74

สรุป: แบบวัดประสบการณ์การเลือกปฏิบัติ (EOD) ฉบับภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติ ทางจิตมิติในระดับสูง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาลในกลุ่ม LGBT ใน ประเทศไทยได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2559). รายงานการ สาธารณสุขไทยปี 2554-2558. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561, จาก http://wops. moph.go.th/ops/thp/thp/index.php?id=338 &group_=01&page=view_doc

คณาธิป ทองรวีวงศ์, กัณฑิมา ช่างทำ, ภคมน สืบไชย, กุสุมา สุนประชา และชลธิชา สมสะอาด. (2560). โครงการวิจัย เรื่อง กฎหมายว่าด้วย ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. กรุงเทพ: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2559). เพศและความเป็นชาย ในพุทธศาสนา กับการควบคุมภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะก์. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(1), 3-25.

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์. (2555). การตีตราชาย ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในกระบวนการ ดำเนินงานแก้ป้ญหาเอดส์. ใน กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความ เป็นธรรมในสังคมไทย (น 203 - 224). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

บุษกร สุริยสาร. (2557). อัตลักษณ์และวิถีทางเพศ ในประเทศไทย. กรุงเทพ: องค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ.

พรเทพ แพรขาว. (2556). ความเครียดและภาวะ ซึมเศร้าของเกย์ กะเทยไทย. วารสารพยาบาล ศาสตร์และสุขภาพ, 36(2), 95 – 104.

รัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข, Carsten Balzer & Carla LaGata. (2558). การเคารพคนข้าม เพศเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้าม เพศ ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้าม เพศในประเทศไทย. กรุงเทพ: เครือข่าย เพื่อนกะเทยไทย และ Transgender Europe (TGEU).

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. (2560). คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2562, จาก http://blood.redcross. or.th/content/คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. (2558). ชาวสีรุ้งต้องห้ามรับบริจาคโลหิต ชี้ เหตุเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโรคสูง. สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562, จาก https://www.hiso.or. th/hiso5/healthy/news.php?names=06& news_id=6939

UNDP, USAID. (2014). Being LGBT in Asia: รายงานในบริบทของประเทศไทย. กรุงเทพ: สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ.

Boateng, G. O., Neilands, T. B., Frongillo, E. A., Melgar-Quiñonez, H. R., & Young, S. L. (2018). Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: a primer. Frontiers in Public Health, 6(149), 1-18.

Bostwick, W. B., Boyd, C. J., Hughes, T. L., West, B. T., & McCabe, S. E. (2014). Discrimina¬tion and mental health among lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. American Journal of Orthopsychiatry, 84(1), 35-45.

Chun, H., Kang, M., Cho, S. I., Jung-Choi, K., Jang, S. N., & Khang, Y. H. (2015). Does the experience of discrimination affect health? A cross-sectional study of Korean elders. Asia Pacific Journal of Public Health, 27(2), NP2285-NP2295.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Dolnicar, S., Laesser, C., & Matus, K. (2009). Online versus paper: Format effects in tourism surveys. Journal of Travel Research, 47(3), 295-316.

Hamburger, M. E., Basile, K. C., & Vivolo, A. M. (2011). Measuring bullying victimiza¬tion, perpetration, and bystander experi¬ences; A compendium of assessment tools. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control.

Harkness, J., Pennell, B. E., & Schoua-Glusberg, A. (2004). Survey questionnaire translation and assessment. Methods for testing and evaluating survey questionnaires. 453-473.

Janevic, T., Gundersen, D., Stojanovski, K., Jankovic, J., Nikolic, Z., & Kasapinov, B. (2015). Discrimination and Romani health: A validation study of discrimination scales among Romani women in Macedonia and Serbia. International Journal of Public Health, 60(6), 669-677.

Kittiteerasack, P., & Matthews, A. K. (2017). Definitional issue in the study of sexual/ gender diversity among sexual/gender mi¬nority populations in Thailand. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health. 31(2), 1-15.

Kittiteerasack, P., & Matthews, A. K. (2019). Minority stress model (MSTM): a con¬ceptual framework of mental health risk in sexual and gender minority populations. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health. 33(1), 1-17.

Kittiteerasack, P., Sangngam, J., & Matthews, A. K. (2018). The fundamentals of child and adolescent nursing in improveing mental and psychosocial health among gender vari¬ant children in Thailand. Journal of Nursing Sciene. 36(1), 4-16.

Kittiteerasack, P., Steffen, A., & Matthews, A. (2020). The Influence of Minority Stress on Level of Depression among Thai LGBT Adults. Jurnal Keperawatan Indonesia, 23(1), 74-84.

Kohlbrenner, V., Deuba, K., Karki, D. K., & Mar¬rone, G. (2016). Perceived discrimination is an independent risk factor for suicidal ideation among sexual and gender minori¬ties in Nepal. PLOS one, 11(7), 1-15.

Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of se¬lecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. Journal of Chiropractic Medicine, 15(2), 155-163.

Krieger, N., Smith, K., Naishadham, D., Hartman, C., & Barbeau, E. M. (2005). Experiences of discrimination: Validity and reliability of a self-report measure for population health research on racism and health. Social Science & Medicine, 61(7), 1576-1596.

Lea T., Wit, J., & Reynolds, R. (2014). Minority stress in lesbian, gay, and bisexual young adults in Australia: associations with psychological distress, suicidality, and substance use. Archives of Sexual Behav¬ior. 43(8), 1571 - 1578.

Lee, J. H., Gamarel, K. E., Bryant, K. J., Zaller, N. D., & Operario, D. (2016). Discrimination, mental health, and substance use disorders among sexual minority populations. LGBT Health, 3(4), 258-265.

Lian, Q., Zuo, X., Lou, C., Gao, E., & Cheng, Y. (2015). Sexual orientation and risk factors for suicidal ideation and suicide attempts: a multi-centre cross-sectional study in three Asian cities. Journal of Epidemiology, JE20140084.

López-Cevallos, D. F., & Harvey, S. M. (2019). Psychometric Properties of a Healthcare Discrimination Scale Among Young-Adult Latinos. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 1-7. doi: 10.1007/s40615-018- 00560-x.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674-679.

Morgado, F. F., Meireles, J. F., Neves, C. M., Amaral, A. C., & Ferreira, M. E. (2017). Scale development: ten main limitations and recommendations to improve future research practices. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30(1), 1-20.

Osman, A. (2015). Ethnic discrimination: measurement and associations with smoking-related outcomes among Arab male current and former smokers in Israel. Unpublished doctoral dissertation in Health Promotion, Education, and Behavior, The Norman J. Arnold School of Public Health University of South Carolina, United States.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? critique and recom¬mendations. Research in Nursing & Health, 29(5), 489-497.

Rouquette, A., & Falissard, B. (2011). Sample size requirements for the internal validation of psychiatric scales. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 20(4), 235-249.

Scheim, A. I., & Bauer, G. R. (2019). The Intersec¬tional Discrimination Index: development and validation of measures of self-reported enacted and anticipated discrimination for intercategorical analysis. Social Science & Medicine. 229, 225-235.

Snow, J., & Mann, M. (2013). Qualtrics survey software: Handbook for research profes¬sionals. Qualtrics Labs, Inc.

Sopitarchasak, S., Kihara, M., Soe, K. M., & Ono- Kihara, M. (2017). Disparities in mental well-being between non-minority and sexual minority male youth in Bangkok, Thailand: Quantitative findings from a mixed method study. Journal of Population and Social Studies, 25(2), 83-98.

Streiner, D. L., Norman, G. R., & Cairney, J. (2015). Health measurement scales: a practical guide to their development and use. Oxford University Press, USA.

World Health Organization (WHO). (2018). Fact sheets: Mental health. Retrieved December 19, 2018, from https://www.who.int/topics/ mental_health/factsheets/en

Yadegarfard, M., Ho, R., & Bahramabadian, F. (2013). Influences on loneliness, depres¬sion, sexual-risk behaviour and suicidal ideation among Thai transgender youth. Culture, Health & Sexuality, 15(6), 726- 737.

Yadegarfard, M., Meinhold-Bergmann, M. E., & Ho, R. (2014). Family rejection, social isolation, and loneliness as predictors of negative health outcomes (depression, suicidal ideation, and sexual risk behavior) among Thai male-to-female transgender adolescents. Journal of LGBT Youth, 11(4), 347-363.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-22