สุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • มธุรส สว่างบำรุง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • สุวรี ฤกษ์จารี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

สุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ, โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: 1) เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ จิตของผู้สูงอายุ 2) เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพจิตของ ผู้สูงอายุ จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัย สุขภาพส่วนบุคคล ปัจจัยเชิงสังคมของชุมชน และ ปัจจัยเชิงจิตวิทยาและสังคมของโรงเรียนชราบาล วุฒิวิทยาลัย

วิธีการศึกษา: วิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่ม ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ได้กลุ่ม ตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 214 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบทดสอบสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ (55ข้อ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา t-test, F-test และ LSD

ผลการศึกษา:

  1. ภาวะสุขภาพจิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 45.79
  2. ผลการเปรียบเทียบสุขภาพจิต จำแนก ตาม 4 ปัจจัยหลักพบว่า 1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ภาระหนี้สินและสัมพันธภาพใน ครอบครัว 2)ปัจจัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ สภาวะ ปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังระดับการช่วยเหลือ พึ่งพาตนเอง และ การได้รับข่าวสารด้านสุขภาพ 3) ปัจจัยเชิงสังคมของชุมชน ได้แก่ ระดับความ สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวัยในชุมชนระดับความ สัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคม ในชุมชน และ ระดับการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมชุมชน และ 4) ปัจจัย เชิงจิตวิทยาและสังคมของโรงเรียน ได้แก่ ระดับ การเข้าร่วมกิจกรรมและการจัดการหลักสูตรระดับ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวัยและเครือข่ายทาง สังคม และระดับความพึงพอใจและความสุขต่อ โรงเรียน ความแตกต่างของ 12 ปัจจัยนี้ มีผลทำให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

บุษราคัม จิตอารีย์. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย คริสเตียน.

พนิดา เที่ยงสันเทียะ, สันติสิทธิ์ เขียวเขิน และ บัณฑิต วรรณประพันธ์. (2561). การพัฒนา รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดย ทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ตำบล โนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา. วารสารวิชาการป้องกัน ควบคุมโรค, 24(1), 65-75.

พยายาม การดี, พรรณพิมล สุขวงษ์ และดาว เวียงคำ. (2559). การรับรู้แรงสนับสนุนทาง สังคมอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 24(1), 40-51.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). สถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ: พริ้นเทอรี่.

ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น. (2556). ความอยู่ดีมีสุขของ ผู้สูงอายุในครอบครัวสูงวัยในประเทศไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 4(2), 92-103.

สุภาวดี ไชยเดชาธร, ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน และ กชกร แก้วพรหม.(2558). สุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมแกนนำ ชมรม ผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา. วารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 21(1), 31-40.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ. (2560). สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2561, จาก http://www.nesdb. go.th/ewt_news.php?nid=6420

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2561, จาก http://service.nso.go.th/nso/ nspublish/themes/files/mental-healthm_ Exc_58.pdf

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2561). สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ครัวเรือน พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงาน สถิติแห่งชาติ.

อภิชัย มงคล และคณะ. (2552). แบบประเมินดัชนี ชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ (55ข้อ). สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/test/qtnew/ qselect.asp

Bagheri-Nesami, M., Goudarzian, A. H., Mirani, H., Jouybari, S. S., & Nasiri, D. (2016). Association between self-care behaviors and self-esteem of rural elderlies; Necessity of health promotion. Journal of the Academy of Medical Sciences of Bosnia and Herzegovina, 28(1), 41-45. doi: 10.5455/msm. 2016.28.41-45

Chao, S. F., & Chen,Y. C. (2019). Environment patterns and mental health of older adults in long-term care facilities: The role of activity profiles. Aging & Mental Health, 23(10), 1307-1316. doi:10.1080/13607863. 2018.1484889

Chei, C. L., Lee, J. M., Ma, S., & Malhotra, R. (2018). Happy older people live longer. Age and Ageing, 47(6), 860-866. doi: 10.1093/ ageing/afy128

Chen, N. (2017). Friendship is important to older adults. Retrieved November 25, 2018, from http://missourifamilies.org/features/agingarticles/agingfeature11.htm

Forsman, A. K., Nordmyr, J., Matosevic, T., Park, A. L., Wahlbeck, K.,& McDaid, D. (2018). Promoting mental wellbeing among older people: Technology-based interven-tions. Health Promotion International, 33(6), 1042-1054. doi: 10.1093/heapro/dax047

García, L. M. R. & Navarro, J. M. R. (2018). The impact of quality of life on the health of older people from a multidimensional perspective. Journal of Aging Research, 16, 1-7. doi:10.1155/2018/4086294

Goudarzian, A. H., Bagheri, N. M., Zamani, F., Nasiri, A., & Beik, S. (2017). Relationship between depression and self-care in Iranian patients with cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 18(1), 101-106. doi: 10.22034/APJCP.2017.18.1.101

Han, K., Lee, Y., Gu, J., Oh, H., Han, J., & Kim, K. (2015). Psychosocial factors for influencing health aging in adults in Korea. Health Quality of Life Outcomes, 13(31). doi: 10.1186/s12955-015-0225-5

Heydari-Fard, J., Bagheri-Nesami, M., Shirvani, M. A., & Mohammadpour, R. A. (2014). Association between quality of life and religious coping in older people. Nursing Older People, 26(3), 24-29. doi:10.7748/ nop2014.03.26.3.24.e496

Hurst, G. (2016). An exploration of the health information seeking behaviors of older people. Retrieved December 1, 2018, from https://uhra.herts.ac.uk/bitstream/handle/

Huxhold, O., Miche, M., & Schuz, B. (2014). Benefits of having friends in older ages: Differential effects of informal social activities on well-being in middle-aged and older adults. The Journals of Gerontology (Series B), Psychological Sciences and Social Sconces, 69(3), 366 - 375. doi:10.1093/ geronb/gbt029.

Jacobs, W., Amuta, A. O., & Jeon, K. C. (2017). Health information seeking in the digital age: An analysis of health information seeking behavior among US adults. Journal Cogent Social Sciences, 3(1). doi:10.1080/ 23311886.2017.1302785

Lai, D.W.L., Chan, K.C., Xie, X. J., & Daoust, G. D. (2019). The experience of growing old in chronic mental health patients. Aging and Mental Health. 1-9. doi.org/10.1080/1 3607863.2019.1609903

Lee, H. J., & Lee, D. K. ( 2019). Do sociode-mographic factors and urban green space affect mental health outcomes among the urban elderly population? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(5), 789. doi: 10.3390/ ijerph16050789

Lee, S. S., Choi,Y. S., Lee, D. S., & Nam, S. H. (2017). A Study on the health literacy of the elderly in rural area. Biomedical Research, 28(17), 7567-7573. Retrieved November 25, 2018, from https://www.biomedres.info/ biomedical-research

Lorem, G. F., Schirmer, H., Wang, C. E. A., & Emaus, N. (2018). Ageing and mental health: Changes in self-reported health due to physical illness and mental health status with consecutive cross-sectional analyses. BMJ Journals, 7(1). doi: 10.1136/ bmjopen-2016-013629

Manaf, M. R. A., Mustafa, M., Rahman, M. R. A., Yusof, K. H., & Aziz, N. A. A. (2016). Factor influencing the prevalence of mental health problems among Malay elderly residing in rural community: A cross-sectional study, PLoS One, 11(6). doi: 10.1371/journal.pone.0156937

Mardan, H., Hamid, T., Redzuan, M., & Ibrahim, R. (2014). Correlate of self-care and self – neglect among community-dwelling older adults. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 19(7), 71-76. Retrieved December 5, 2018, from http:// www.ncbi. nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC4402991

Nicolaisen, M., & Thorsen, K. (2017). What are friends for? Friendships and loneliness over the lifespan from 18 to 79 years. The Inter-national Journal of Aging and Human Development, 84(2), 126-158. doi: 10.1177/0091415016655166

Plutchik, R., & Kellerman, H. (1980). Emotion theory, research, and experience: Volume 1 theories of emotion. New York: Academic Press.

Polacsek, M., Boardman, G. H., & McCann, T. V. (2019). Factors influencing self-management of depression in older adults: A qualitative study. Aging and Mental Health, 9, 1-8. doi:10.1080/13607863.2018. 1562538

Puvill, T., Lindenberg, J., de Craen, A. J. M., Slaets, J. P. J., & Westendorp, R. G. J. (2016). Impact of physical and mental health on life satisfaction in old age: A population based observational study. BMC Geriatrics, 16, 194 doi.org/10.1186/ s12877-016-0365-4

Ramsey, C. M., Parisi, J. M., Rebox, G. W., Gross, A.,Tanner, E. K., & Carlson, M. C. (2016). Attendance and retention of older adults in school-based volunteer activities: The role of school climate. Journal of Intergenerational Relationship, 14(1), 27 - 42. doi:10.1080/15350770.2016.1138274

Santrock, J. W. (2003). Psychology (7thed). Texas: McGraw-Hill.

Shaw, R., Gullifer, J., & Wood, K. (2016). Religion and spirituality: A qualitative study of older adults. Ageing International, 41(3), 311-330. doi: 10.1007/s12126-016- 9245-7

Van, D. D., Teychenne, M., McNaughton, S. A., De Bourdeaudhuij, I., & Salmon, J. (2015). Relationship of the perceived social and physical environment with mental health-related quality of life in middle aged and older adults: Mediating effects of physical activity. PloS One, 10(3). doi: 10.1371/ journal.pone.0120475

Vo, K., Forder, P. M., Tavener, M., Rodgers, B., Banks, E., Bauman, A., et al. (2015). Retirement, age, gender and mental health: Findings from the 45 and up study. Aging & Mental Health, 19(7), 647-657. doi: 10.1080/13607863.2014.962002

World Health Organization (WHO). (2017). Mental health of older adults. Retrieved November 25, 2018, From http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults

Zamir, A., Granek, L., & Carmel, S. (2018). Factors affecting the will to live among elderly Jews living in Israel. Aging and Mental Health, 24(4), 550-556.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-04