ผลของโปรแกรมกระตุ้นความจำและการฝึกสติต่อความจำของผู้สูงอายุสมองเสื่อมระดับเล็กน้อย

ผู้แต่ง

  • สำราญ บุญรักษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
  • ภาศิษฏา อ่อนดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุนีย์ อนุรักษ์ชูวงษ์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

คำสำคัญ:

สมองเสื่อม, ผู้สูงอายุ, โปรแกรมกระตุ้นความจำและการฝึกสติ

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกระตุ้นความจำและการฝึกสติต่อความจำของผู้สูงอายุสมองเสื่อมระดับเล็กน้อย

                วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระดับเล็กน้อยที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 22 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 11 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด  กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกระตุ้นความจำและการฝึกสติ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที รวม 6 ครั้ง ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) โปรแกรมกระตุ้นความจำและการฝึกสติ 2) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ 3) แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น ทำการเก็บข้อมูลก่อนทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 1 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติทดสอบที

                ผลการศึกษา : 1) คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง หลังเข้าร่วมโปรแกรม และหลังการติดตามผล 1 เดือน สูงกว่า ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แต่คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ หลังการติดตามผล 1 เดือน สูงกว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรม อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 2) คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง หลังเข้าร่วมโปรแกรม และหลังการติดตามผล 1 เดือน แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                สรุป : ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมกระตุ้นความจำและการฝึกสติมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการทำงานของสมองและกระตุ้นความจำในผู้สูงอายุสมองเสื่อมระดับเล็กน้อยได้ ดังนั้นจึงควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้ เพื่อช่วยส่งเสริมความจำในผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมระดับเล็กน้อย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-26