ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

ธีระยุทธ เกิดสังข์
อริศรา แสนทวีสุข

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสติ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล


                วิธีการศึกษา : เป็นการวิจัยแบบบรรยายความสัมพันธ์ ศึกษาจากประชากรเป้าหมายคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 - 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง จำนวน 407 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความแข็งแกร่งในชีวิต แบบประเมินสติ แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน


                ผลการศึกษา : พบว่า นักศึกษาพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ยความแข็งแกร่งในชีวิตเท่ากับ 118.38 (SD = 10.67) มีคะแนนเฉลี่ยสติเท่ากับ 40.04 (SD = 5.69) มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคเท่ากับ 146.28 (SD = 17.28) มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเท่ากับ 35.56 (SD = 7.35) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า สติ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r  = .438, .350, และ .434 ตามลำดับ)


                สรุป : ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย