ผลของโปรแกรมการเจริญสติเป็นฐานออนไลน์ต่อระดับความเครียดและระดับสติในนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • ทยาวีร์ จันทรวิวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  • สุหทัย โตสังวาลย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

คำสำคัญ:

โปรแกรมการเจริญสติเป็นฐานออนไลน์, ความเครียด, สติ, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

               วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเจริญสติเป็นฐานออนไลน์ต่อระดับความเครียดและระดับสติในนักศึกษาพยาบาล

               วิธีการศึกษา : การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวน 54 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและจับคู่เป็นกลุ่มทดลอง 29 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย โปรแกรมการเจริญสติเป็นฐานออนไลน์ แบบประเมินความเครียด และแบบประเมินสติ ดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนทดลอง หลังทดลอง และติดตาม 1 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทีอิสระ และความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ

               ผลการศึกษา : ค่าเฉลี่ยระดับความเครียดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังทดลองและติดตาม 1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับความเครียดต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ในกลุ่มทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเครียดหลังทดลองและติดตาม 1 เดือน ต่ำกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F(1, 104) = 95.246, p = .001) ส่วนค่าเฉลี่ยระดับสติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกลุ่มทดลองค่าเฉลี่ยระดับสติหลังทดลองและติดตาม 1 เดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

               สรุป : โปรแกรมการเจริญสติเป็นฐานออนไลน์มีผลต่อการลดระดับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-02