การพัฒนาต้นทุนชีวิตในเยาวชนด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ LIFE ASSETS DEVELOPMENT IN YOUTH THROUGH BUDDHIST HOLISTIC WELL-BEING ENHANCEMENT

Main Article Content

ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์

บทคัดย่อ

     A development of human mental potential and wisdom has been recognized as a salient issue for people of all ages. Young adults are considered a high - risk group for health problem behaviors. This paper presented empirical studies about youth life assets. Intervention programs or activities focused on the development of life assets and good mental health through Buddhist-based wellness enhancements for mental health personnel and related profession are highlighted.

    การพัฒนาศักยภาพภายในมนุษย์ ทั้งด้านจิตใจและปัญญา ต้นทุนชีวิตนับเป็นประเด็นสำคัญในทุกกลุ่มอายุ ไม่ว่าเด็กหรือ ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีปัญหาพฤติกรรมทางสุขภาพ บทความวิชาการนี้นำเสนอการศึกษาเชิงประจักษ์เรื่องต้นทุนชีวิตในเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาต้นทุนชีวิตอันเป็นคุณลักษณะด้านบวกและการมีสุขภาพจิตที่ดีของเยาวชนด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธสำหรับนักวิชาชีพทางด้านสุขภาพจิตและนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพลังในตัวเยาวชน ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะให้พวกเขาเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อปัญหาสุขภาพจิตและเป็นผู้ที่มีต้นทุนชีวิตสูงต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biography

ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา