กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี   
     ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

เภสัชกรหญิง ดร. ปุญชรัสมิ์ ศิริทรัพย์   
     ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ   
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา   
     สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารี
     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.สุภาพร วรรณสันทัด   
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์   
     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
รัชนี บุญเรืองศรี   
     สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย
ประดับ ศรีหมื่นไวย   
     ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา