บทความย้อนหลัง

 • (มกราคม - เมษายน 2566)
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2023)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
  มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

 • (กันยายน - ธันวาคม 2565)
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2022)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
  มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

 • (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
  มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

 • (มกราคม - เมษายน 2565)
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
  มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

 • กันยายน-ธันวาคม 2564
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 38 (2021)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง
  เชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

 • พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 37 (2021)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง
  เชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

 • มกราคม-เมษายน 2564
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 36 (2021)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง
  เชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

 • กันยายน-ธันวาคม 2563
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 (2020)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง
  เชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

 • พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 34 (2020)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง
  เชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

 • มกราคม-เมษายน 2563
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 33 (2020)

  วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสุขภาพ
  ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานการวิจัย ที่มีคุณภาพ
  มีความถูกต้องเชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

 • กันยายน-ธันวาคม 2562
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 32 (2019)

 • Vol.13 No. 31 2019

  พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 31 (2019)

 • vol.13 No.30 2019

  มกราคม-เมษายน 2562
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 (2019)

 • Vol.12 No.29 2018

  กันยายน-ธันวาคม 2561
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 (2018)

 • Vol.12 No.28 2018

  พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 (2018)

 • Vol.12 No.27 2018

  มกราคม-เมษายน 2561
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 (2018)

 • Vol.11 No.26 2017

  กันยายน-ธันวาคม 2560
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 (2017)

 • Vol.11 No.25 2017

  พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 (2017)

 • Vol.11 No.24 2017

  มกราคม-เมษายน 2560
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 24 (2017)

 • Vol.10 No.23 2016

  กันยายน-ธันวาคม 2559
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 (2016)

 • Vol.10 No.22 2016

  พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 (2016)

 • Vol.10 No.21 2016

  มกราคม-เมษายน 2559
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 (2016)

 • Vol.9 No.20 2015

  มกราคม-ธันวาคม 2558
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 (2015)

 • Vol.8 No.19 2014

  กันยายน-ธันวาคม 2557
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 19 (2014)

 • Vol.8 No.18 2014

  พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 18 (2014)

1-25 of 42