Announcements

ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2566)

2022-12-26

เชิญชวนนักวิชาการส่งบทความวิจัย (Original / Research Articles หรือ บทความวิชาการ (Review Articles) เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 66)  โดยบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และบทความที่แก้ไขและตอบรับตีพิมพ์แล้ว จะได้รับการตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของวารสาร (ตีพิมพ์ออนไลน์) ภายใน 3-4 สัปดาห์ โดยไม่ต้องรอรอบการตีพิมพ์วารสาร

Read more about ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2566)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2023): (มกราคม - เมษายน 2566)
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2023): (มกราคม - เมษายน 2566)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-02-02

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2673-088X (PRINT)

ISSN: 2697-3871 (ONLINE)