Announcements

รับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

2022-06-03

เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ ที่มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งบทความเเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 3 ของปี 2565 

Read more about รับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022): (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022): (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-03

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2673-088X (PRINT)

ISSN: 2697-3871 (ONLINE)