ข่าวประกาศ

รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับเดือน ม.ค. - เม.ย. 2564

2020-07-31

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 รับบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 36 (มกราคม - เมษายน 2564) 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ในเว็บไซต์ของวารสาร https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/index ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี (บรรณาธิการ)
Email: DoctorSinsakchon@gmail.com

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นวารสารวิชาการที่มีระบบการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารและอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ฐาน 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2567

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับเดือน ม.ค. - เม.ย. 2564

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 (2020): กันยายน-ธันวาคม 2563

วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัย 10 บทความ และบทความทบทวน 3 บทความ รวม 13 บทความ
วารสารทยอยเผยแพร่บทความที่ผ่านการประเมิน แก้ไข และจัดรูปแบบมาตรฐานเรียบร้อย

เผยแพร่แล้ว: 2020-11-29

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN: 2673-088X (PRINT)

ISSN: 2697-3871 (ONLINE)