Announcements

 • สถานะการรับรองของวารสาร

  2024-06-16

  วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 (ISSN 2673-088X และ e-ISSN 2697-3871) เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 (TCI Tier 2) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563–31 ธันวาคม 2567

  สำหรับการรับรองในรอบที่ 5 ระหว่าง พ.ศ.2568-2572 นั้น ทางวารสารได้ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพกับทาง TCI เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างรอผล ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2567-2572 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2567 ภายในเดือนมกราคม 2568 

  Read more about สถานะการรับรองของวารสาร
 • รับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 1 ปี 2568

  2024-06-16

  วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 เปิดรับบทความเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2568) เชิญชวนส่งบทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Review/Academic Articles) โดยทุกบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewers) จากสถาบันที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรงกับเนื้อหาและประเด็นในบทความ การประเมินบทความใช้รูปแบบการปกปิดสองทาง (Double-blinded reviews) อย่างน้อย 2 หรือ 3 ท่าน (ขึ้นกับการระบุของเจ้าของบทความในขั้นตอนการส่งบทความ)

  Read more about รับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 1 ปี 2568