การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความจัดพิมพ์ในไฟล์ MS Word มีการตรวจสอบความถูกต้องและการอ้างอิงด้วยระบบ Vancouver แล้ว
  • ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการส่งบทความ กรอกข้อมูล สแกนเป็นไฟล์ชนิด PDF หรือไฟล์รูปภาพ และส่งมาพร้อมไฟล์ต้นฉบับบทความ
  • สำเนาหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เฉพาะบทความวิจัย)

คำแนะนำผู้แต่ง

ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการเตรียมบทความและกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ได้ที่ : คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 (ทั้งกรณีบทความทั่วไป และบทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ) แบบ MS Word ได้ที่ : หนังสือรับรองส่งบทความ (MS Word) และแบบ PDF ได้ที่ : หนังสือรับรองการส่งบทความ (PDF)

หากมีข้อสงสัยในการส่งบทความ ติดต่อ ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี (บรรณาธิการ) ได้ที่ DoctorSinsakchon@gmail.com Email 

บทความวิจัย

บทความวิจัย (Research Articles)

บทความที่เป็นรายงาน ผลการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของผู้เขียน ในสาขาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) สาธารณสุข (Public Health) และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)

บทความที่จะตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารอื่น บทความควรประกอบด้วยหัวเรื่องตามลำดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความและหน่วยงานที่สังกัด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (ไม่เกิน 350 คำ) บทนำ กรอบแนวคิด/ทฤษฎี วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง อาจมีกิตติกรรมประกาศได้ บทความวิจัยทุกบทความต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บทความควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้าขนาด A-4 พิมพ์ไม่เว้นบรรทัด บทความวิจัยต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer-Reviewers) แบบปกปิดสองทาง (Double-Blinded) อย่างน้อย 2-3 ท่านก่อน จึงจะสามารถตีพิมพ์ในวารสารได้

บทความวิชาการ

บทความวิชาการหรือบทความทบทวน (Academic/Review Article)
เป็นบทความจากการทบทวนองค์ความรู้ในประเด็นที่มีความสำคัญ เป็นปัญหา มีการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความ บทนำ เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง บทความควรมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า บทความทบทวนและบทความวิชาการต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Reviewers) อย่างน้อย 2 ท่านก่อน จึงจะสามารถตีพิมพ์ในวารสารได้

บทความพิเศษ

บทความพิเศษ (Special Article)
เป็นบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่แสดงถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความ บทนำ เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) บทความควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า บทความพิเศษไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความ

บทความทั่วไป

บทความทั่วไป (General Article)
เป็นบทความประเภทความรู้เฉพาะเรื่องที่หยิบยกมานำเสนอโดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ หรือนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่อาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ต้องศึกษาต่อ หรือศึกษาเสร็จแล้วกำลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือเป็นบทความที่มีประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความ บทนำ เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) บทความควรมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า บทความทั่วไปไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความ

บทวิจารณ์หนังสือ

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
เป็นงานเขียนบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ รายงาน หรือบทความ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอด บทความควรมีความยาวไม่เกิน 3 หน้า

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุลและข้อมูลอื่น ๆ เช่น สถานที่ทำงาน และรายละเอียดการติดต่อของผู้ส่งบทความจะถูกใช้เฉพาะกับวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 เท่านั้น ข้อมูลต่าง ๆ จะไม่ถูกนำไปใช้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นโดยเด็ดขาด