รับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 1 ปี 2568

2024-06-16

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 เปิดรับบทความเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2568) เชิญชวนส่งบทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Review/Academic Articles) โดยทุกบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewers) จากสถาบันที่หลากหลายและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตรงกับเนื้อหาและประเด็นในบทความ การประเมินบทความใช้รูปแบบการปกปิดสองทาง (Double-blinded reviews) อย่างน้อย 2 หรือ 3 ท่าน (ขึ้นกับการระบุของเจ้าของบทความในขั้นตอนการส่งบทความ)

งานวิจัยควรผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุย์ (Research Ethic Committee-REC or Institutional Review Board-IRB) หากไม่แน่ใจว่างานวิจัยของท่านควรผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จาก แบบตรวจสอบกิจกรรม/งานวิจัยเข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แบบตรวจสอบฯ คลิกที่นี่ โดยหากตอบ "ใช่" อย่างน้อย 1 ข้อ แสดงว่า งานวิจัยของท่านควรได้รับการรับรอง