ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2024): (พฤษภาคม - สิงหาคม 2567)

					ดู ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2024): (พฤษภาคม - สิงหาคม 2567)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

วารสารเผยแพร่บทความออนไลน์เมื่อบทความผ่านกระบวนการประเมิน แก้ไข และตอบรับตีพิมพ์ โดยทยอยตีพิมพ์ออนไลน์ จนครบจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-12

บทความวิจัย

บทความวิชาการ