ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2022): (กันยายน - ธันวาคม 2565)

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2022): (กันยายน - ธันวาคม 2565)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-06

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ