ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง

  • ปิติคุณ เสตะปุระ, พ.บ., ส.ม. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
  • ณัฐธกูล ไชยสงคราม, พ.บ., ส.ม. โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง

คำสำคัญ:

ภาวะซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, ความชุก, ปัจจัยเสี่ยง

บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง และใช้ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าความชุก พรรณนาลักษณะและการกระจายของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ รวมถึงระบุปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบความถี่ ร้อยละ และระบุปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าและเข้ารับการรักษาจำนวน 9,089 ราย คิดเป็นความชุกร้อยละ 0.08 อัตราป่วยสูงสุดในภาคเหนือคิดเป็น 133.7 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนผู้ป่วยชายต่อหญิงเท่ากับ 1 ต่อ 3.1 ผู้ป่วยร้อยละ 76.4 อยู่ในวัยผู้สูงอายุตอนต้น อายุเฉลี่ย 70.01±7.28 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 66.6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้ป่วยร้อยละ 31.4 มีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ 60-74 ปี (AOR=1.27, 95%CI 1.06-1.53) และดัชนีมวลกาย ≥ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (AOR=1.26, 95%CI 1.06-1.49) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยบุคลากรสาธารณสุขควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพจิต และผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในวัยสูงอายุตอนต้นและผู้ที่มีโรคอ้วนควรได้รับการประเมินและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการรักษาโดยเร็วและต่อเนื่อง

Author Biographies

ปิติคุณ เสตะปุระ, พ.บ., ส.ม., ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

นายแพทย์ชำนาญการ

ณัฐธกูล ไชยสงคราม, พ.บ., ส.ม., โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง

นายแพทย์ชำนาญการ

References

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. 2017 [cited 2022 Jul 20]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf.

World Health Organization. Mental Health of Older Adults. 2017 [cited 2022 Jul 20]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults.

Ministry of Interior (Thailand). Department of Provincial Adminstration. Statistics of the Thai Elderly. 2019 [cited 2022 Jul 20]. Available from: http://www.dop.go.th/th/know/ side/1/1/275.

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. 2017 [cited 2022 Jul 20]. Available from: https://population.un.org/wpp/publications/files/wpp2017_ keyfindings.pdf.

Prasrimahabhodi Psychiatric Hospital. Report of patients with depressive disorder who access the medical service. Ubon Ratchathani: Prasrimahabhodi Psychiaric Hospital,; 2021 [cited 2022 Sep 7]. Available from: https://thaidepression.com/www/report/main_report/.

World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10). 2019 [cited 2022 Jul]. Available from: https:// icd.who.int/browse10/2019/en#/F30-F39.

Lampu K. Mental health status, including depression and quality of life among members of an elderly club in suburban Bangkok. J Med Assoc Thai. 2012;95 (Suppl 1):S92-S101.

Thongtang O, Sukhatunga K, Ngamthipwatthana T, Chulakadabba S, Vuthiganond S, Pooviboonsuk P, et al. Prevalence and incidence of depression in the Thai elderly. J Med Assoc Thai. 2002;85(5):540-4.

Wongpakaran N, Wongpakaran T, Lerttrakarnnon P, Jiraniramai S, Sirirak T, Assanangkornchai S, et al. Prevalence, clinical and psychosocial variables of depression, anxiety and suicidality in geriatric tertiary care settings. Asian J Psychiatr. 2019;41:38-44.

Ministry of Public Health (Thailand). Strategy and Planning Division of Office of the Permanent Secretary of Mininstry of Public Health. Number of hospitals in Thailand. 2016 [cited 2022 Jul 20]. Available from: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php.

Bunloet A. Prevalence and Factors Associated with Depression among the Elderly Community Residents with Chronic Diseases in Samlian Urban Primary Care Unit, Khon Kaen. Srinagarind Med J. 2016;31(1):25-33.

Sararak M, Chuntuang C, Chutakulkit S. Factors Related to Depression Among Elderly in Non-Communicable Disease Patients Receiving Services at Phoyai Sub-district Health Promoting Hospital, Warin Chamrap District, Ubon Ratchattani Province. In: Ubon Ratchattani University, editor. Uon Ratchattani2022. p. 241-51.

Aung TNN, Moolphate S, Koyanagi Y, Angkurawaranon C, Supakankunti S, Yuasa M, et al. Depression and Associated Factors among Community-Dwelling Thai Older Adults in Northern Thailand: The Relationship between History of Fall and Geriatric Depression. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(17):10574.

Subramaniam M, Abdin E, Sambasivam R, Vaingankar JA, Picco L, Pang S, et al. Prevalence of Depression among Older Adults-Results from the Well-being of the Singapore Elderly Study. Ann Acad Med Singap. 2016;45(4):123-33.

Mulat N, Gutema H, Wassie GT. Prevalence of depression and associated factors among elderly people in Womberma District, north-west, Ethiopia. BMC Psychiatry. 2021;21(1).

Jin Y, Sun HL, Lam SC, Su Z, Hall BJ, Cheung T, et al. Depressive symptoms and gender differences in older adults in Hong Kong during the COVID-19 pandemic: a network analysis approach. Int J Biol Sci. 2022;18(10):3934-41.

Rungreangkulkit S. Depression in Men: Gender Lens. Songklanagarind J Nurs. 2017;37(1):158-65.

Aekwarangkoon S, Noonin N, Petsirasan R, Nuaphet U. Report of Prevention and Strategy in Depression among Elderly Nakhon Si Thammarat: The School of Nursing, Walailak University; 2016.

Moreno X, Gajardo J, Monsalves MJ. Gender differences in positive screen for depression and diagnosis among older adults in Chile. BMC Geriatr. 2022;22(1).

Phantong W, Khammathi A, Saengthong W, Nilphat O, Khakhuen S. Prevalence and Factors Related to Depression among Elderly People in Community Hospitals. SCNJ. 2020;7(2):114-26.

Siriwankulthon I, Jiraporncharoen W, Pinyopornpanish K, Angkurawaranon C, Rojanasumapong A, Inpa C, et al. Prevalence and factor associated with depression in elderly patients in family medicine outpatient clinic, Chiang Mai University. J Ment Health Thai. 2021;29(1):1-11.

Ministry of Digital Economy and Society, National Statistical Office. The 2021 Household Socio-economic Survey Whold Kingdom. Bangkok: Text and Journal Publication Co.,Ltd; 2022.

Gibson RC, James K, Waldron NK, Abel WD, Eldemire-Shearer D, Mitchell-Fearon K. Patterns of depressive symptoms among younger elderly (60-74 years old) and older elderly (≥75 years old) in Jamaica. Int Psychogeriatr. 2019;31(8):1217-24.

Pieruccini-Faria F, Muir-Hunter SW, Montero-Odasso M. Do depressive symptoms affect balance in older adults with mild cognitive impairment? Results from the "gait and brain study". Exp Gerontol. 2018;108:106-11.

Praditsathaporn C, Chandanasotthi P, Amnatsatsue K, Sunsern R. Buddhist Apporoach for Mental Health of Eldery. Journal of Public Health Nursing. 2012;26(1):69-79.

Repousi N, Masana MF, Sanchez-Niubo A, Haro JM, Tyrovolas S. Depression and metabolic syndrome in the older population: A review of evidence. J Affect Disord. 2018;237:56-64.

Oakley LD, Aekwarangkoon S, Ward EC. Successful holistic management of type 2 diabetes with depression: a very personal story. Holist Nurs Pract. 2011;25(2):88-96.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-23