ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

ผู้แต่ง

  • สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, MPH, Ph.D. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

บทคัดย่อ

ส่วนนำของวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

Author Biography

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, MPH, Ph.D., วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

บรรณาธิการ

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2022-08-28