คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

ผู้แต่ง

  • สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, MPH, Ph.D. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

Author Biography

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, MPH, Ph.D., วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

บรรณาธิการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-27

ฉบับ

บท

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน