ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): (มกราคม - เมษายน 2565)

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): (มกราคม - เมษายน 2565)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ