ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้แต่ง

  • ธนพัฒน์ ราชวงศ์ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำสำคัญ:

ต้นทุนต่อหน่วย, สุขภาพช่องปาก, บริการทันตกรรม

บทคัดย่อ

การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนบริการสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2564 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ในมุมมองของผู้ให้บริการ ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ต้นทุนแบบมาตรฐาน ต้นทุนในการศึกษานี้ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง (Direct cost) ได้แก่ ต้นทุนค่าลงทุน ต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) ซึ่งเป็นต้นทุนของหน่วยสนับสนุนอื่นๆ ใช้วิธีกระจายโดยการกระจายทางตรง (Direct apportionment)

ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนรวมของการบริการสุขภาพช่องปาก ในปีงบประมาณ 2564 มีค่าเท่ากับ 4,681,173.64 บาท แบ่งเป็นต้นทุนค่าลงทุน 327,253.56 บาท ต้นทุนค่าวัสดุ 2,042,556.61 บาท ต้นทุนค่าแรง 1,481,185.15 บาท และต้นทุนทางอ้อม 774,504.82 บาท สัดส่วนของต้นทุนค่าลงทุน : ต้นทุนวัสดุ : ต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนทางอ้อม เท่ากับ 8.18 : 43.63 : 31.64 : 16.55 ข้อมูลต้นทุนที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนด้านการบริหารทรัพยากร การจัดระบบคลังวัสดุทันตกรรมและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

Author Biography

ธนพัฒน์ ราชวงศ์, ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทันตแพทย์

References

Lapying P. The 2014 dental fee schedule for the Civil Servant Medical Benefit Scheme. Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health. 2015. 39:48-67. (in Thai)

Wannapoglang A. Itemized Dental Service Cost of Thatum Hospital in 2014. Journal of Health System Research.2016;10(1):23-34. (in Thai)

Saybuathong T. Unit cost analysis of Puainoi Hospital Kon-kaen Province. Journal of the Office of DPC 7 Khon-Kaen.2011; 18(1):17-25. (in Thai)

Riewpaiboon A. Standard Cost Lists for Health Technology Assessment. Bangkok: Health Intervention and Technology Assessment Program; 2011.

Lorlekpech B. Unit cost system development for an university’s special dental clinic [master’s thesis]. Bangkok : Chulalongkorn University; 2016. (in Thai)

Kanokkaew S. Itemized dental service of bankuat hospital in fiscal year 2018. Thailand Journal of Dental Public Health.2018;23(2):17-27. (in Thai)

Chalermsrisuk P. activity-based costing of root canal treatment in special dental clinic faculty of dentistry [master’s thesis]. Bangkok: Mahidol University ; 2007. (in Thai)

Keyong E. Unit Cost of Public Oral Health Services in Pak Khat District, Bueng Kan Province. [master’s thesis]. Sukhothaithammathirat university,2013. (in Thai)

Tubthong C. Unit cost of oral health services at the Nongbunmark hospital Nakhonratchasima province in fiscal year 2006. Thailand Journal of Dental Public Health . 2007;12(3):18-28. (in Thai)

Boonlumsun R. The Comparison of Itemized Dental Service Cost of Bang Bo Hospital and Dental Service Fee List of Public Health Service Units, Ministry of Public Health 2004 and Dental Service Fee of The Comptroller General’s Department. Journal of the Department of Medical Service.s2017; 42(1): 95- 103. (in Thai)

Tarasombat W. Unit cost and cost recovery ratio of dental service at Bangkrui hospital in fiscal year 2013. Thailand Journal of Dental Public Health. 2015; 20(1): 9-19. (in Thai)

Chantravekin Y, Boonsong S, Monaraks R, Muangsisied S, Phakthawat S. Proportion of unit cost and reimbursement at Thammasat university dental student clinic. SWU dent Journal.2015; 8(1): 49-62. (in Thai)

Kessuwanrak R. Activity-based Costing of Dental Cone Beam Computed Tomography Service in Institute of Dentistry, Department of Medical Services in Fiscal Year 2020. Journal of the Department of Medical Services.2021;46(2):139-44. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-15