ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • นเรศักดิ์ แก้วห้วย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เรวดี เพชรศิราสัณห์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จุฑารัตน์ สถิรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อม, วัยก่อนสูงอายุ, ปัจจัยด้านครอบครัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 376 คนซึ่งสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะประชากร ปัจจัยครอบครัวและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานำเสนอด้วย จำนวน ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมใช้สถิติถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิด้วยวิธี Enter

          ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.4) อายุ 30-44ปี (ร้อยละ 52.4) รายได้ 10,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 98.9) ส่วนการเตรียมความพร้อมโดยรวม พบว่าส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อม (ร้อยละ 94.4) แต่ยังพบว่ากลุ่มที่มีการเตรียมความพร้อมยังมีภาระหนี้สินครัวเรือน (ร้อยละ 91.8) และกลุ่มที่ไม่มีการเตรียมความพร้อม (ร้อยละ 90.5) เช่นกัน เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อม พบว่าปัจจัยคุณลักษณะประชากรมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะปัจจัยด้านโรคประจำตัว การตรวจสุขภาพประจำปี ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ส่วนปัจจัยครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะรายได้ของครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรมีแนวทางการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปีที่ยังมีหนี้สินครอบครัว แม้ว่ากลุ่มนี้เป็นวัยแรงงานที่สามารถทำงานและมีรายได้แต่ก็ยังมีหนี้สินทำให้ไม่สามารถวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุได้

Author Biographies

นเรศักดิ์ แก้วห้วย, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เรวดี เพชรศิราสัณห์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์

จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์

References

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). กรุงเทพฯ: 2562.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan [อินเตอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2564 ตุลาคม 10]. เข้าถึงได้จาก: http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1392

พรทิพย์ สารีโส. สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2560;40(2):85-95.

ปิยะภร ไพรสนธิ์. ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องพึ่งพิง. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2560;40(4):60-71.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สถิติประชากรศาสตร์ประชากรและเคหะ. [อินเตอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2563 ธันวาคม 1]. เข้าถึงได้จาก: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รอบรู้สุขภาพวัยทำงาน. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 2564 กันยายน 1]. เข้าถึงได้จาก: https://dopah.anamai.moph.go.th/th/e-book/3420#wow-book/

ชัยวัฒน์ อ่อนไธสง. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2563;38(2):53-62.

Amarya S, Singh K, Sabharwal M. Ageing Process and Physiological Changes. In Gerontology. Intech. [serial online]. 2018 [cited 2020 Oct 5]. Available from: https://doi.org/10.5772/intechopen.76249.

กชกร ศิวปรียากูล. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2563;3(1):1-14

Krejcie RV, Morgan DW. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement 1970;30(3):607-10.

บุญชม ศรีสะอาด. วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น; 2556.

Bloom BS. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw-Hill; 1971.

อารีย์ สงวนชื่อ, พิชสุดา เดชบุญ, รัตนาภรณ์ อาษา, พิชญาวดี ศรีธนต์, ศศิธร นวนเทศ, ณัชชา คงมั่น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารกรมการแพทย์ 2561;43(4):105-9.

วิจิตร แผ่นทอง. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม เพื่อรองรับระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ. วารสารการพยาบาลการสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 2563;21(2):118-31.

นงเยาว์ มีเทียน, อภิญญา วงศ์พิริยโยธา. ปัจจัยทำนายพฤฒพลังในผู้ใหญ่วัยกลางคนเขตกึ่งเมือง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2561;36(2):123-31.

ญภัทรา ภูรภัทเกียรติกุล, ธีรเดช สนองทวีพร. สภาวะการออมของประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการและวิจัยมทร. พระนครสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562;4(2):1-4.

ประไพพิศ สิงหเสม, พอเพ็ญ ไกรนรา, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของผู้สูงอายุตำบลหนองตรุด จังหวัดตรัง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 2562;11(1):37-51.

เบญจวรรณ สอนอาจ. แนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 2563 พ.ย. 10]. เข้าถึงได้จาก: http://ithesisir.su.ac.th/dspace/bitstream

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้. กรุงเทพฯ: อมรินทร์; 2561.

กาญจนา สนิท, นาวิน พรมใจสา, ศิวาพร วังสมบัติ. แนวทางการเตรียมพร้อมเข้าสู่อายุของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2560;10(2):31-48.

ภาณุวัฒน์ มีชะนะ, ณิชชาภัทร ขันสาคร, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ทัศนีย์ รวิวรกุล, เพ็ญศรี พิชัยสนิธ. การเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560;11(1):259-71.

สุเทพ ศรีนุช, พูนชัย ปันธิยะ, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์. แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นสุข. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 2563;5(3): 136-49.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-13