ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2023): (มกราคม - เมษายน 2566)

					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2023): (มกราคม - เมษายน 2566)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-24

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทความพิเศษ