ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย

ผู้แต่ง

  • ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว.ประสาทวิทยา ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

คำสำคัญ:

ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย

บทคัดย่อ

ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย (Mild cognitive impairment หรือ Mild neurocognitive disorder) เป็นการเปลี่ยนแปลงของสมองที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากผู้ที่มีภาวการณ์ปริชานปกติ (Normal cognition) ไปเป็นภาวะสมองเสื่อม (Dementia หรือ Major neurocognitive disorder) ซึ่งภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อยเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ และเป็นภาวะที่เพิ่มโอกาสที่จะเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคต

Author Biography

ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว.ประสาทวิทยา, ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการ

References

Petersen RC, Stevens JC, Ganguli M, Tangalos EG, Cummings JL, DeKosky ST. Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2001;56(9):1133-1142. doi:10.1212/wnl.56.9.1133

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564. นครปฐม: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน); 2564. หน้า 37-41.

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม, ใน แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด; 2564. หน้า 29-30.

Jia L, Du Y, Chu L, et al. Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study. Lancet Public Health. 2020;5(12):e661-e671. doi:10.1016/S2468-2667(20)30185-7

Mohan D, Iype T, Varghese S, Usha A, Mohan M. A cross-sectional study to assess prevalence and factors associated with mild cognitive impairment among older adults in an urban area of Kerala, South India. BMJ Open. 2019;9(3):e025473. Published 2019 Mar 20. doi:10.1136/bmjopen-2018-025473

ระพีพัฒน์ โฆษิตานนท์. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้นในผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว. 2565; 5(3):206-18.

อาทิตยา สุวรรณ์, สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค. ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559; 5(2): 21-32.

Griffiths J, Thaikruea L, Wongpakaran N, Munkhetvit P. Prevalence of Mild Cognitive Impairment in Rural Thai Older People, Associated Risk Factors and their Cognitive Characteristics. Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2020;10(1):38-45. Published 2020 Mar 26. doi:10.1159/000506279

Petersen RC. Clinical practice. Mild cognitive impairment. N Engl J Med. 2011;364(23):2227-2234. doi:10.1056/NEJMcp0910237

Aerts L, Heffernan M, Kochan NA, et al. Effects of MCI subtype and reversion on progression to dementia in a community sample. Neurology. 2017;88(23):2225-2232. doi:10.1212/WNL.0000000000004015

Eshkoor SA, Hamid TA, Mun CY, Ng CK. Mild cognitive impairment and its management in older people. Clin Interv Aging. 2015;10:687-693. Published 2015 Apr 10. doi:10.2147/CIA.S73922

Tschanz JT, Welsh-Bohmer KA, Lyketsos CG, et al. Conversion to dementia from mild cognitive disorder: the Cache County Study. Neurology. 2006;67(2):229-234. doi:10.1212/01.wnl.0000224748.48011.84

Griffiths J, Thaikruea L, Wongpakaran N, Munkhetvit P. Prevalence of Mild Cognitive Impairment in Rural Thai Older People, Associated Risk Factors and their Cognitive Characteristics. Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2020;10(1):38-45. Published 2020 Mar 26. doi:10.1159/000506279

Pankratz VS, Roberts RO, Mielke MM, et al. Predicting the risk of mild cognitive impairment in the Mayo Clinic Study of Aging. Neurology. 2015;84(14):1433-1442. doi:10.1212/WNL.0000000000001437

Li L, Wang Y, Yan J, et al. Clinical predictors of cognitive decline in patients with mild cognitive impairment: the Chongqing aging study. J Neurol. 2012;259(7):1303-1311. doi:10.1007/s00415-011-6342-0

Li J, Wang YJ, Zhang M, et al. Vascular risk factors promote conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer disease. Neurology. 2011;76(17):1485-1491. doi:10.1212/WNL.0b013e318217e7a4

Peters ME, Rosenberg PB, Steinberg M, et al. Prevalence of neuropsychiatric symptoms in CIND and its subtypes: the Cache County Study. Am J Geriatr Psychiatry. 2012;20(5):416-424. doi:10.1097/JGP.0b013e318211057d

Geda YE, Roberts RO, Mielke MM, et al. Baseline neuropsychiatric symptoms and the risk of incident mild cognitive impairment: a population-based study. Am J Psychiatry. 2014;171(5):572-581. doi:10.1176/appi.ajp.2014.13060821

Sonoda N, Morimoto A, Ugi S, et al. Smoking status is associated with mild cognitive impairment assessed with the mini-mental state examination in Japanese diabetic patients. Diabetol Int. 2016;7(4):361-367. Published 2016 Feb 3. doi:10.1007/s13340-016-0256-0

Mayo Clinic Staff. Mild Cognitive Impairment [Internet]. 2023 [cited 2022 Jul. 7]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mild-cognitive-impairment/symptoms-causes/syc-20354578

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) [Internet]. 2022 [cited 2022 Jul. 7]. Available from: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

Vassilaki M, Cha RH, Aakre JA, et al. Mortality in mild cognitive impairment varies by subtype, sex, and lifestyle factors: the Mayo Clinic Study of Aging. J Alzheimers Dis. 2015;45(4):1237-1245. doi:10.3233/JAD-143078

Contador I, Bermejo-Pareja F, Mitchell AJ, et al. Cause of death in mild cognitive impairment: a prospective study (NEDICES). Eur J Neurol. 2014;21(2):253-e9. doi:10.1111/ene.12278

Moore AR, O'Keeffe ST. Drug-induced cognitive impairment in the elderly. Drugs Aging. 1999;15(1):15-28. doi:10.2165/00002512-199915010-00002

Smith L, Shin JI, Oh H, et al. Body Mass Index and Mild Cognitive Impairment Among Middle-Aged and Older Adults from Low- and Middle-Income Countries. J Alzheimers Dis. 2022;85(3):1095-1105. doi:10.3233/JAD-215345

Mrak RE. Alzheimer-type neuropathological changes in morbidly obese elderly individuals. Clin Neuropathol. 2009;28(1):40-45. doi:10.5414/npp28040

Nascimento CM, Pereira JR, de Andrade LP, et al. Physical exercise in MCI elderly promotes reduction of pro-inflammatory cytokines and improvements on cognition and BDNF peripheral levels. Curr Alzheimer Res. 2014;11(8):799-805. doi:10.2174/156720501108140910122849

Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar HJ, Aleman A, Vanhees L. Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(3):CD005381. Published 2008 Jul 16. doi:10.1002/14651858.CD005381.pub3

Kim KY, Yun JM. Association between diets and mild cognitive impairment in adults aged 50 years or older. Nutr Res Pract. 2018;12(5):415-425. doi:10.4162/nrp.2018.12.5.415

Scarmeas N, Stern Y, Mayeux R, Manly JJ, Schupf N, Luchsinger JA. Mediterranean diet and mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2009;66(2):216-225. doi:10.1001/archneurol.2008.536

ศาวิตา ทองขุนวงศ์, พิภพ จิตรนำทรัพย์. ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกปริชานในผู้สูงอายุที่มีภาวะปริชานบกพร่องระยะต้นในชุมชน. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว. 2564; 4(1):74-84

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์. การรักษาภาวะปริชานบกพร่อง. ใน แนวทางเวชปฏิบัติ ภาวะสมองเสื่อม. กรุงเทพ: บริษัทธนาเพรส จำกัด; 2563. หน้า 57-70.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-16