ศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงน้อย แบบบูรณาการด้วยฟ้าทะลายโจร

ผู้แต่ง

  • วรวรรณ กอปรกิจงาม, พ.บ. โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19, ภาวะปอดอักเสบรุนแรงน้อย, ฟ้าทะลายโจร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงน้อย ที่ได้รับฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาตามแนวทางเวชปฏิบัติ เทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาตามแนวทางเวชปฏิบัติเท่านั้น

วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบ Prospective descriptive study ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงน้อย ในโรงพยาบาลกาบเชิง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564–25 สิงหาคม 2564 ประเมินผลอาการทางคลินิกหลังเข้ารักษา 5 วันด้วยการเอกซเรย์ปอด ตามเกณฑ์ระดับ Rama Co-RADS และติดตามจนจำหน่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Risk ratio

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่าง 116 ราย อายุเฉลี่ย 37.69±10.83 ปี ผู้ป่วย 82 ราย (70.69%) ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจรที่ให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน จนครบ 5 วัน ร่วมกับการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ ผู้ป่วย 34 ราย (29.31%) ได้รับการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติเท่านั้น พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้ฟ้าทะลายโจร พบภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกติที่ตำแหน่งเดียวของปอด (Category 4) มีโอกาสเกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงเพิ่มขึ้น น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจรร้อยละ 76 และผู้ป่วยที่ภาพรังสีทรวงอกแสดงฝ้าขาวกระจายทั่วปอดทั้ง 2 ข้าง (Category 5) พบว่ามีโอกาสส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายจากภาวะทรุดลง น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 92  

สรุป: ฟ้าทะลายโจรช่วยลดภาวะปอดอักเสบรุนแรงเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงน้อย ที่พบภาพรังสีทรวงอกแสดงความผิดปกติที่ตำแหน่งเดียวของปอด แต่การศึกษานี้มีข้อจำกัดที่ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

Author Biography

วรวรรณ กอปรกิจงาม, พ.บ., โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

References

Department of Disease Control. Coronavirus disease situation report 2019, issue 600, dated August 25, 2021 [online] [cited August 27, 2021]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no600-250864.pdf.

COVID-19 Information Center of Surin Province. Situation of COVID-19 [online] [cited August 30, 2021]. Available from: https://web.facebook.com/SurinCovidCenter/photos/?_rdc=1&_rdr.

World health organization. Coronavirus disease (COVID-19) [online] [cited October 30, 2021]. Available from: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3.

Health check-up center vichaivej international hospital. pneumonia from COVID-19 [online] [cited October 30, 2021]. Available from: https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/pneumonia from COVID-19.

Department of Medical Services. Guidelines for clinical practice, diagnosis, treatment and prevention of infection in hospitals. Case of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for Doctors and Public Health Personnel Update date August 4, 2021[online] [cited August 30, 2021]. Available from: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640804171629PM_CPG_COVID_v.17_n_20210804.pdf.

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Andrographolide in Andrographis paniculata products for the treatment of COVID-19 [online] [cited August 30, 2021]. Available from: https://thaicam.go.th/wp-.

Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement. 1970;30(3):607-10.

Rattanaraksa D, Khempetch R, Poolwiwatchaikool U, Nimitvilai S, Loatrakul O, Srimanee P. The Efficacy and Safety of Andrographis paniculata Extract for Treatment of COVID-19 Patients with Mild Symptoms, Nakhonpathom Hospital. Region 4-5 Medical Journal. 2021;40(2):269-82.

Tanwettiyanont J, Piriyachananusorn N, Sangsoi L, Boonsong B, Sunpapoa C, Tanamatayarat P, et al. Use of Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. Ex Nees and risk of pneumonia in hospitalised patients with mild coronavirus disease 2019: a retrospective cohort study. Frontiers in medicine. 2022;9.

Wanaratna K, Leethong P, Inchai N, Chueawiang W, Sriraksa P, Tabmee A, et al. Efficacy and safety of Andrographis paniculata extract in patients with mild COVID-19: A randomized controlled trial. medRxiv. 2021:1-18.

Sa-Ngiamsuntorn K, Suksatu A, Pewkliang Y, Thongsri P, Kanjanasirirat P, Manopwisedjaroen S, et al. Anti-SARS-CoV-2 activity of Andrographis paniculata extract and its major component Andrographolide in human lung epithelial cells and cytotoxicity evaluation in major organ cell representatives. Journal of natural products. 2021;84(4):1261-70.

Sattayawiwat J. Andrographis Paniculate : From Integrated Research to Clinical Use as Anti COVID-19. The Journal of Chulabhorn Royal Academy. 2022;4(1):1-14.

Orapinphisut P, Kulmnoch N, Mitprathan A. The use of Andrographis paniculata in the treatment of COVID-19 [online] [cited August 23, 2022]. Available from: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1065.

Worakunphanich W, Thavorncharoensap M, Youngkong S, Thadanipon K, Thakkinstian A. Safety of Andrographis paniculata: A systematic review and meta‐analysis. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2021;30(6):727-39.

Kaewdech A, Nawalerspanya S, Assawasuwannakit S, Chamroonkul N, Jandee S, Sripongpun P. The use of Andrographis paniculata and its effects on liver biochemistry of patients with gastrointestinal problems in Thailand during the COVID-19 pandemic: a cross sectional study. Scientific Reports. 2022;12(1):18213.

Songvut P, Suriyo T, Panomvana D, Rangkadilok N, Satayavivad J. A comprehensive review on disposition kinetics and dosage of oral administration of Andrographis paniculata, an alternative herbal medicine, in co-treatment of coronavirus disease. Front Pharmacol. 2022;13:952660.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-01