การออกหน่วยทันตกรรม ในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • พนิตานันท์ โพธิ์พงศ์ โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

คำสำคัญ:

การออกหน่วยทันตกรรม, การดูแลสุขภาพช่องปาก, ผู้ต้องขัง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล และนำมาวางแผนการให้บริการทันตกรรม, 2) พัฒนารูปแบบการบริการทันตกรรมของทีมทันตบุคลากร โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ 3) ประเมินการพัฒนาการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จำนวน 901 ราย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563–มกราคม 2564 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน Paired-sample t-test กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.01

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอชัยบาดาลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 866 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.56 รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.44 อายุเฉลี่ย 34.42 ปีผู้ต้องขังในแดน B มีปัญหาสภาวะสุขภาพช่องปากมากที่สุด (DMFT=7.7 ซี่/ราย) ที่จำเป็นต้องให้บริการทันตกรรมอันดับแรก เมื่อเทียบกับผู้ต้องขังในแดนอื่น, 2) ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล มีระดับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปรียบเทียบก่อนและหลังการให้บริการทันตกรรม และ 3) ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล ในปี 2565 มีจำนวนการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง (ร้อยละ 100) และการได้รับบริการรักษาทางทันตกรรม (ร้อยละ 72.6) เพิ่มขึ้น โดยสามารถให้บริการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

Author Biography

พนิตานันท์ โพธิ์พงศ์, โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

References

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนที่ 16 ก ลงวันที่ 19 มี.ค. 2550 [ออนไลน์] 2550. [เข้าถึงเมื่อ 2557 ม.ค. 30]. เข้าถึงได้จาก: http://www.acfs.go.th/km/download/act_healthy_2550.pdf

จุรีรัตน์ ทะนงศักด์ิสกุล, พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์. การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของผู้ต้องขังชายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์. 2552;58(4):255-62.

กรมราชทัณฑ์. สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ [ออนไลน์]. 2552 [เข้าถึงเมื่อ 2557 ก.พ. 3]. เข้าถึงได้จาก: http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2009-01-01

กรมราชทัณฑ์. สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ [ออนไลน์]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 2557 ก.พ. 3] เข้าถึงได้จาก: http://www.correct.go.th/stat102/display/result_pdf.php?date=2014-01-01

Mixson JM, Eplee HC, Feil PH, Jones JJ, Rico M. Oral health status of a federal prison population. J Public Health Dent. 1990;50(4):257-261.

กมลชนก ทองเอียด. พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยบางประการในผู้ถูกควบคุมชายศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต้. [วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2548.

วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ. ปัญหาสุขภาพผู้ต้องขัง [ออนไลน์]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2559 ธ.ค. 30]. เข้าถึงได้จาก: https://www.doctor.or.th/article/detail/400416

พูลพฤกษ โสภารัตน. แนวคิดและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง. กรุงเทพฯ: เอดรีม; 2563.

สิริวุฒิ รวีไชยวัฒน์. คุมโรคแดนคุก: ดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง [ออนไลน์]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 2559 ก.ย. 15]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9590000092678

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (ฉบับปรับปรุง) 2564. กรุงเทพฯ: บอร์น ทู บี; 2564.

นิภา โพชนะ. ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของมารดาในเด็กวัยก่อนเรียน. [สาระนิพนธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.

Learning together to work together for health : report of a WHO Study Group on Multiprofessional Education of Health Personnel : the Team Approach [‎meeting held in Geneva from 12 to 16 October 1987]

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการสำรวจสภาวะช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์; 2561.

Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons AM. Health promotion in nursing practice 4th ed. Boston: Julie Levin Alexander; 2011.

กระทรวงยุติธรรม. โครงการราชฑัณฑ์ปันสุขทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์. กรุงเทพฯ:บอช; 2565.

กุลภา วจนสาระ.ป่วยไข้ในเรือนจำ: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2561.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-02