คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566)

ผู้แต่ง

  • สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, MPH, Ph.D. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

Author Biography

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, MPH, Ph.D., วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว

2023-02-17

ฉบับ

บท

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน