ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2024): (มกราคม - เมษายน 2567)

					ดู ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2024): (มกราคม - เมษายน 2567)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-23

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย