ผลการดูแลผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

ผู้แต่ง

  • อรรถวุฒิ ธรรมชาติ, พ.บ. กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

คำสำคัญ:

การติดสุรา, ภาวะถอนพิษสุรา, ผู้ป่วยใน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการดูแลผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

วิธีการศึกษา: การศึกษาย้อนหลัง (Retrospective study) จากข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยใน กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอาการถอนพิษสุรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มิถุนายน 2566 ติดตามผู้ป่วยโดยใช้แบบประเมินระดับความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol Withdrawal Scale: AWS) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของต่อการดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification Test: AUDIT)  ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างจากระยะเริ่มพัฒนาแนวปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 16 คน และกลุ่มตัวอย่างจากระยะหลังพัฒนาแนวปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มิถุนายน 2566 จำนวน 43 ราย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Student’s t-test และ Pearson’s chi-squared test

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยในระยะถอนพิษสุรา 59 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 94.92 ได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก Alcohol dependence (F10.2) ร้อยละ 62.71 ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 5.25±2.30 วัน หลังจากมีการปรับแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยมีระยะเวลาที่เกิดอาการถอนพิษระดับรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.004) และผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการถอนพิษสุราให้สงบภายในเวลา 5 วันได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.001) ผู้ป่วยกลับมาดื่มสุราใน 3 เดือนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.010) 

สรุปผลการศึกษา: การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย อาการทุเลา สามารถลดระยะเวลาที่เกิดการถอนพิษในระดับรุนแรง และสหวิชาชีพที่รับผิดชอบในการดูแลมีแนวปฏิบัติที่เป็นในรูปแบบเดียวกัน

Author Biography

อรรถวุฒิ ธรรมชาติ, พ.บ., กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์ชำนาญการ

References

คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา. นนทบุรี: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2561.

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์. คู่มือสำหรับผู้อบรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์; 2552.

เดชา ลลิตอนันต์พงศ์. การถอนสุรา : กลุ่มอาการและการรักษา. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2553;54(1):67-88.

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี. แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะขาดสุรา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.

โรงพยาบาลสวนปรุง. แนวทางการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. เชียงใหม่: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2564.

กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง, อัมพร สีลากุล, วิมาลา เจริญชัย. การพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยแอลกอฮอล์ในระยะถอนฤทธิ์สุราแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. 2564;15(1):29-48.

ปริทรรศ ศิลปกิจ, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์. แบบประเมินปัญหาการดื่มสุราแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ: แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.); 2552.

Sinclair M, McRee B, Babor T. Evaluation of the Reliability of AUDIT. University of Connecticut School of Medicine, Alcohol Research Center (unpublished report); 1992.

ชัชวาล ลีลาเจริญพร, ศรีสุพรรณ นันทไพบูลย์. ผลของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดสุราที่โรงพยาบาลพิมาย. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2550;1(3):375-84.

อัครเดช กลิ่นพิบูลย์, พิศวาท ศรีสอน, อมราภรณ์ ฝางแก้ว. ผลการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2556;15(3):30-42.

นิภาภัคร์ คงเกียรติพันธุ์. การพัฒนารูปแบบแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย Alcohol Withdrawal ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลโกสุมพิสัย. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน. 2563;5(2):60-9.

ชนิกา ศฤงคารชยธวัธ. ผลการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์โดยใช้แบบประเมิน CIWA-Ar score ในโรงพยาบาลพังงา. วารสารวิชาการแพทย์เขต 11. 2562;33(2):281-92.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-30