ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • จิตรลดา พิมพ์ศรี กลุ่มงานผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
  • เรืองศิริ ภานุเวศ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
  • ธีราภรณ์ สัตยมุข โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
  • รุจิระชัย เมืองแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

คำสำคัญ:

การหย่าเครื่องช่วยหายใจ, การสอดท่อช่วยหายใจซ้ำ, วันนอนในโรงพยาบาล, โปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ที่พัฒนาขึ้น เป็นการวิจัยแบบ Intervention research รูปแบบ Historical control design เก็บข้อมูลแบบ Retrospective data collection ในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลวที่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ระหว่างปี 2565-2566 เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปทางคลินิกของผู้ป่วย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ วัดผลลัพธ์หลัก คือการสอดท่อช่วยหายใจซ้ำ เปรียบเทียบทั้ง 2 กลุ่มด้วย Risk difference regression

ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้โปรแกรมหย่าเครื่องช่วยหายใจ 146 ราย เป็นกลุ่มที่ใช้โปรแกรม Weaning แบบเดิม 61 ราย กลุ่มที่ใช้โปรแกรม Weaning แบบใหม่ 85 ราย มีอายุเฉลี่ย 59.29 (±14.58) ปี และ 62.54 (±16.82) ปี SOS score แรกรับเฉลี่ย 5.25 (±1.21) และ 4.56 (±1.61) ตามลำดับ ระยะเวลาของการสอดท่อช่วยหายใจ ระยะเวลาหย่าเครื่องช่วยหายใจ และวันนอนโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตภายในทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การสอดท่อช่วยหายใจซ้ำในกลุ่มที่ใช้โปรแกรม Weaning แบบเดิม 8 ราย (13.11%) กลุ่มที่ใช้โปรแกรม Weaning แบบใหม่ 2 ราย(2.35%) เมื่อปรับอิทธิพลของตัวแปรกวน และ Weight ด้วยคะแนนความโน้มเอียง (Propensity score) แล้ว พบว่าโปรแกรม Weaning แบบใหม่สามารถลดการสอดท่อช่วยหายใจซ้ำได้ 20% (95% CI, 0.05-0.82) (p=0.025) ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมหย่าเครื่องช่วยหายใจแบบใหม่สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดูแลและร่วมวางแผนการหย่าเครื่องช่วยหายใจกับแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อส่งเสริมการหย่าเครื่องช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพได้

Author Biographies

จิตรลดา พิมพ์ศรี, กลุ่มงานผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรืองศิริ ภานุเวศ, กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ธีราภรณ์ สัตยมุข, โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

อายุรแพทย์โรคไต

รุจิระชัย เมืองแก้ว, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

อาจารย์

References

ยุพา วงศ์รสไตร, อรสา พันธ์ภักดี, สุปรีดา มั่นคง. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 2551;14(3):347-65.

Peñuelas O, Keough E, López-Rodríguez L, Carriedo D, Gonçalves G, Barreiro E, Lorente JÁ. Ventilator-induced diaphragm dysfunction: translational mechanisms lead to therapeutical alternatives in the critically ill. Intensive Care Med Exp. 2019 Jul 25;7(Suppl 1):48. doi: 10.1186/s40635-019-0259-9.

Jeyakumar P, Puri VK. Weaning from mechanical ventilation in adult respiratory distress syndrome. Indian J Anaesth. 2003;47(1):33-6.

Henneman EA. Liberating patients from mechanical ventilation: a team approach. Crit Care Nurse. 2001 Jun;21(3):25, 27-33.

อรอุมา ชัยวัฒน์. KEEP MOVING FORWARD/Extubation. วารสารสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่ง ประเทศไทย. 2565;24:245-53.

Trudzinski FC, Neetz B, Bornitz F, Müller M, Weis A, Kronsteiner D, et al. Risk Factors for Prolonged Mechanical Ventilation and Weaning Failure: A Systematic Review. Respiration. 2022;101(10):959-969. doi: 10.1159/000525604.

Crocker C. The patient requiring complex weaning from mechanical ventilation. In Bench S, Brown K (eds.). Critical care nursing: Learning from practice. New Delhi: John Wiley & Sons; 2011.

Hirzallah FM, Alkaissi A, do Céu Barbieri-Figueiredo M. A systematic review of nurse-led weaning protocol for mechanically ventilated adult patients. Nurs Crit Care. 2019 Mar;24(2):89-96. doi: 10.1111/nicc.12404.

Lu S. Nurse-Led Mechanical Ventilation Weaning and Spontaneous Breathing Trial Protocols: A Literature Review [Online]. 2021 [cited 2023 Aug 15]. Available from: https://cdr.lib.unc.edu/concern/honors_theses/rn301975g

Ghanbari A, Mohammad Ebrahimzadeh A, Paryad E, Atrkar Roshan Z, Kazem Mohammadi M, Mokhtari Lakeh N. Comparison between a nurse-led weaning protocol and a weaning protocol based on physician's clinical judgment in ICU patients. Heart Lung. 2020 May-Jun;49(3):296-300. doi: 10.1016/j.hrtlng.2020.01.003.

Danckers M, Grosu H, Jean R, Cruz RB, Fidellaga A, Han Q, et al. Nurse-driven, protocol-directed weaning from mechanical ventilation improves clinical outcomes and is well accepted by intensive care unit physicians. J Crit Care. 2013 Aug;28(4):433-41. doi: 10.1016/j.jcrc.2012.10.012.

Oliveira SMR, Novais RMF, Carvalho AAS. Impact of a ventilatory weaning protocol in an intensive care unit for adults. Texto Contexto Enferm. 2019;28:e20180287.

Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, Ouellette DR, Schmidt GA, Truwit JD, et al. An Official American Thoracic Society/American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline: Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults. Rehabilitation Protocols, Ventilator Liberation Protocols, and Cuff Leak Tests. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Jan 1;195(1):120-133. doi: 10.1164/rccm.201610-2075ST.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-19